Erivajadustega ja toimetulekuraskustes perede laste huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 

 

Saue vallas elavatel, üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate 7-19-aastaste erivajadustega laste ja noorte ning toimetulekuraskustes perede laste vanematel on 2022. aastal võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust.
 
 Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2022.
 
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusega. Toetuse saamise eeldus on, et Eesti rahvastikuregistri järgi on lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Saue vallas seisuga 1. jaanuar 2022.
 
Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude, osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja transpordikulude kompenseerimiseks. Toetust saab taotleda juba tehtud kulude katmiseks.
 
Erivajadusega lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Toetuse suurus on kuni 400 eurot lapse või noore kohta aastas.
 
Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eesmärk on toetada peresid, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkanna liikme kohta on taotluse esitamisele eelnenud kalendrikuus alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära, mis on 600 eurot. Toetuse suurus on kuni 400 eurot lapse või noore kohta aastas.
 
Juhul kui laps on erivajadusega ja pere on toimetulekuraskustes, on toetuse suurus kuni 800 eurot lapse kohta aastas.
 
Kummagi toetuse saamiseks tuleb esitada eraldi taotlus.
 
Toetuse taotlemiseks esitage
  • allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@sauevald.ee
  • kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid
  • huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.