ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

 

Saue Vallavalitsus algatas 15.01.2020. aasta korraldusega nr 41 Laagri alevikus Koru põik 12 ja 14 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 12 ja 14 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 400 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚.Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru põik tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,32 ha. 
korraldus
asukohaskeem