Algatatud detailplaneeringud 2022

Saue Vallavalitsus algatas 10.08.2022 aasta korraldusega nr 855 Aila külas Metsasalu (72701:003:0370, suurus 11464 m², maatulundusmaa 100%), Rooma (72701:003:0192, suurus 11615 m², maatulundusmaa 100%) ja Pärtli (72701:003:0201, suurus 5202 m², maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kaheks üksikelamu krundiks ja kaheks üksik- või kaksikelamu krundiks, määrata neile  elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe üksikelamu ja kahe üksik- või kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja Metsasalu kinnistult sotsiaalmaa (üldkasutatav maa).
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 10.08.2022 aasta korraldusega nr 856 Saue linnas Keskuse tn 1 (72801:002:0085, suurus 0,48 ha, 100% ärimaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Keskuse tn 1 kinnistu korterelamu- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus kahe korterelamu (kokku 32 korterit) püstitamiseks. Planeeritavad korterelamud on 4- ja 5-korruselised, nende esimestel korrustel on äripinnad ja panipaigad ning 2.-5. korrus on tüüpsete plaanidega. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteedega, mis hakkab kulgema Pärnasalu põik ja Keskuse tn 1 kinnistutelt. Planeeritava sõidutee juurde kavandatakse avalikud parkimiskohad. Planeeringualasse on osaliselt hõlmatud valla omandis olevad Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 3 kinnistud (kokku suurusega 1100 m2), kuhu kavandatakse madalhaljastuse ja istumisala rajamist.  Valla omandis olevate kinnistute hõlmamine planeeringualasse on põhjendusega täita Saue valla üldplaneeringu seletuskirjast tulenevat avaliku ruumi nõuet elamualadele ning korrastada avaliku huviga maa-ala. Kinnistu on hoonestatud kaarhalliga, mis on amortiseerunud ja kuulub lammutamisele. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus kokku on ca 0,59 ha. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 

Saue Vallavalitsus algatas 20.07.2022 aasta korraldusega nr 803  Laagri alevikus Tervise tn 11 (72701:001:1396, suurusega 1494 m², elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta hoonestusala piire, suurendada kinnistu täisehituse protsenti 25%-ni ja määrata ehitusõigus abihoonetele. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

korraldus

haldusleping
 

Saue Vallavalitsus algatas 15.06.2022 aasta korraldusega nr 700 Hüüru külas Veski tee 11a (72701:001:2048, suurusega 7136 m², 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kaheks maaüksuseks, millest väiksem (kuni 2400 m²) jääb elamumaaks ja suurem, ehitusõiguseta maaüksus (4829 m²) määratakse maatulundusmaaks. Eesmärk on elamumaa krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.  
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 11.05.2022. aasta korraldusega nr 540 Alliku külas Vana-Tammemäe (72701:001:1349, suurusega 7,72 ha, maatulundusmaa 100%) ja Pääsukese tee 10a (72701:001:0026, suurusega 3622 m², üldkasutatav maa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Vana-Tammemäe kinnistu osaliselt elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus kümne üksikelamu ja ühe (3 boksiga) ridaelamu püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti planeeringualale juurdepääsuteede rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteedega, mis hakkavad kulgema Pääsukese tee 1a ja Pääsukese tee L2 kinnistutelt, vastavalt Juuliku-Tabasalu 2+2 maantee eskiisprojektiga ette nähtud kogujatee kaudu. Planeeringualasse on hõlmatud valla omandis olev (Pääsukese tee 10a kinnistu, suurusega 3622 m²), kuhu rajab arendaja oma kuludega laste mänguväljaku. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatava maa 100%) krunti, mis jäävad elamuala ja maantee vahele puhveralaks ning kuhu rajatakse müravall koos haljastusega. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 4,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
korraldus 
asukohaskeem
eskiisettepanek
detailplaneeringuala üldplaneeringus

haldusleping+kokkulepe
 

Saue Vallavalitsus algatas 09.03.2022. aasta korraldusega nr 255 Vanamõisa küla Välja tee 53, 55, 57 ja Viirpuu üldmaa 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Planeeringuala asub Vanamõisa külas, asukohaga Viirpuu tee, Välja tee ja Ojakalda tee ääres paiknevate elamute vahelisele maa-alal. Planeeringualast lõuna poole jääb Tallinna–Keila raudtee ja Saue linn. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud 18-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 15 üksikelamukrunti. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, mis hakkab kulgema Ojakalda teelt kuni Viirpuu teeni, mahasõitudega Välja teeni.  Planeeringualasse on hõlmatud valla omandis olev (Viirpuu üldmaa 1, suurusega 3431 m²) kinnistu, kuhu kavandatakse transpordimaa krunt, et tagada Viirpuu teeni juurdepääs ning kaks jalgratta- ja jalgteed rajatakse planeeringualalt kuni Välja tee äärde rajatud kergliiklusteeni. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse lastemänguväljaku rajamist ning teine kinnistu jääb puhveralaks Tallinna–Keila raudtee äärde. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,4 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa ning detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek
planeeringuala üldplaneeringus

haldusleping+kokkulepe
 

Saue Vallavalitsus algatas 16.02.2022. aasta korraldusega nr 170 Aila külas Reinu (72701:003:0054, suurus 5249 m², 100% maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Reinu kinnistu 3 kinnistuks, millest üks kinnistu kavandatakse kolme boksiga ühekorruselise ridaelamu ja abihoone püstitamiseks (juhul kui hoone mahus ei lahendata autode varjualuseid summaarse ehitisealuse pinnaga kuni 160m²).
Lisaks kavandatakse kinnistu külgedele kaks transpordimaa krunti. Vana-Arula tee poole jääv transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsu tagamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Vana-Arula teelt. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,5 ha. 
Reinu kinnistu asub Aila külas, jäädes 11 Tallinna ringtee, Vana-Arula tee, Arula tee ja Pikamäe tee vahelisele maa-alale. Põhja poolt piirneb kinnistu haljasala ja parkmetsamaaga. Naaberkinnistul (Põldmarja) paikneb ühepereelamu. Lõunast külgneb kinnistu hoonestamata elamumaaga. Ida poolt piirneb osaliselt kehtiva Arula 1 maaüksuse detailplaneeringuga, millega kavandati elamuhoonete ja tootmishoonete püstitamist. Reinu kinnistu on hoonestamata ning osaliselt kaetud kõrghaljastusega. 
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 16.02.2022. aasta korraldusega nr 169 Koidu külas Koru (72701:001:2114, suurus 12,27 ha, 100% maatulundusmaa) kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 5-ks ärimaa, üheks transpordimaa ja kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele ärimaa kruntidele ehitusõigus kuni 2-korruseliste ärihoonete ehitamiseks, mille katustele paigaldatakse päikesepaneelid.
Transpordimaa krunt moodustatakse juurdepääsu rajamiseks planeeringualale. Planeeritava maa-ala suuruseks on 12,27 ha.
Planeeritav maa-ala asub Koidu külas Laagri aleviku vahetus läheduses. Kinnistu piirneb põhjast 11421 Laagri-Hüüru kõrvalmaanteega. Idast külgneb osaliselt Koru pumbamajaga ning JuulikuTabasalu tee T7 krundiga. Lõunast piirneb 11184 Alliku-Laagri-Hüüru kõrvalmaanteega ning läänest osaliselt kehtiva Koidu ja Koidu I (Koidu elamurajooniga) detailplaneeringuga, milles kavandati lisaks olemasolevale elamule täiendav võimalus 102 ühepereelamu rajamiseks ning metsastunud maatulundusmaa kinnistuga (Männiku 2). Loodest külgneb kinnistu Koidu veejaamaga. Edelast piirneb Koidu tee 36 detailplaneeringuga, milles kavandati kahe korteriga elamu ja kuni kahe abihoone ehitamist.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus algatas 16.02.2022. aasta korraldusega nr 168 Hüüru külas Muinasasula tee 15 (katastritunnus 72701:001:2044, pindala 2260 m², 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Muinasasula tee 15 kinnistu ehitusaluse pinna suurendamine 100 m2 võrra, ehitamaks kinnistule 1-korruseline elumaja ja abihooned. Kehtiva detailplaneeringu järgi on krundi ehitusaluseks pinnaks määratud 350 m2, mis võimaldab kinnistule ehitada ainult 1-korruselise elamu, kuid mitte selle teenindamiseks planeeritud abihooneid.
Lisaks soovitakse planeeringuga hoonestusala suurendada võimalikult palju põhja poole (kuni 4 m kinnistu põhjapiirist), paigutamaks eluhoone maksimaalselt põhja, et tagada naabrite vahel rohkem privaatsust.
Muinasasula tee 15 kinnistu asub Hüüru küla keskuse alal. Kinnistu piirneb elamumaadega. Juurdepääs kinnistule on tagatud Muinasasula teelt. Olemasolev hoonestus alal puudub. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,2 ha.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 

Saue Vallavalitsus algatas 09.02.2022. aasta korraldusega nr 141 Valingu külas Tombu (72701:003:0022, suurusega 21036 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 14-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, kahe korteriga elamu ja ridaelamu püstitamiseks. Kokku moodustatakse 8 elamukrunti, millest 6 elamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, üks elamukrunt kahe korteriga elamu ja üks elamukrunt ühe ridaelamu (3 boksiga) püstitamiseks. Lisaks planeeritakse neli transpordimaa krunti, millest üks krunt kavandatakse planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega ning kolm transpordimaa krunti moodustatakse planeeringualaga piirneva Ööbiku tee äärde, kuhu rajatakse  jalgratta- ja jalgteed. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse lastemänguväljaku rajamist. Tombu kinnistule on olemas juurdepääs avalikult kasutatuvalt teelt (Ööbiku teelt). Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning määratakse haljastuse ja heakorrastuse nõuded.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,21 ha. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega on võimalus liituda. Planeeritav maa-ala asub Valingu külas, maakasutuse juhtotstarbega osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Kinnistu on hoonestamata ning maa-ala asub riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo ja Ööbiku tee vahelisel maa-alal. Lähinaabruses on valdavalt tegemist hoonestud elamumaadega ja hoonestamata maatulundusmaadega. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala Valingu külas tiheasustusalal, osaliselt maakasutuse juhtotstarbega elamumaa ning detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek

haldusleping+kokkulepe


Saue Vallavalitsus algatas 26.01.2022. aasta korraldusega nr 84 Hüüru külas Õie tn 1, Nurme tn 2//Õie tn 4 ja Nurme tn 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritav maa-ala asub Hüüru küla keskusalal. Ida poolt piirneb 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L2 (Veski teega). Lähinaabruses on valdavalt tegemist hoonestud elamumaadega. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.  

korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek 

haldusleping+kokkulepe