Sotsiaalvaldkonna avaldused ja blanketid

Iga toetuse saamise eelduseks on kirjalikult vormistatud avaldus, vajadusel koos nõutavate lisadokumentidega. 
Avalduse registreerib sekretär-asjaajaja, seejärel edastatakse see vastavale ametnikule edaisiseks menetluseks.
Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata e-postil info@sauevald.ee

Lastele suunatud toetused

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus

Toimetulekutoetuse taotlemise vorm

Sünnitoetuse taotlemise e-vorm (UUS e-vorm!)

Hooldaja määramiseks ja hooldusvajaduse hindamise vorm 
Hooldaja määramise taotlus  (e-vorm)

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlemise vorm

Koduteenuse taotlemise vorm

Matusetoetuse taotlemise e-vorm (UUS e-vorm!)

Vajaduspõhise peretoetuse taotlus

Saue valla munitsipaallasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu soodustus (UUS e-vorm!)
Sügava või raske puudega õpilase kooli ja koolist koju sõidu kompenseerimine  (UUS e-vorm!)

Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemine (UUS e-vorm!)
Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele (UUS e-vorm!)

 

Täiskasvanutele suunatud toetused (UUS e-vorm!)

Ravimitoetus (UUS e-vorm!)

Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus (UUS e-vorm!)

Viipekeele tõlketeenuse toetus (UUS e-vorm!)

Invatranspordi toetus (UUS e-vorm!)

Ühekordne toetus (UUS e-vorm!)