Avaliku ürituse loa taotlus

 

Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek.
 
Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba. Suurürituste puhul on vajalikud ka ametkondade kooskõlastused, näiteks Politsei- ja Piirivalveametilt, Päästeametilt või Maanteeametilt.
 
Kui avalikul üritusel tehakse lõket (nt jaanipäeval), on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse loa taotlusele lisada Päästeameti kooskõlastus. Kooskõlastuse saamiseks tuleb avaliku ürituse loa taotlus saata aadressile pohja@rescue.ee. Kooskõlastuse saamiseks tuleb Päästeametile teatada lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.
 
Kui üritus (nt spordivõistlus, rattamatk vms) toimub kas osaliselt või tervenisti riigimaanteel, on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse taotlusele lisada Maanteeameti kooskõlastus.
 
Saue Vallavalitsus saadab info ürituse toimumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile pärast avaliku ürituse loa väljastamist. 
 
Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703