Avalikud väljapanekud ja arutelud


Saue Vallavalitsus võttis 30.10.2019. aasta korraldusega nr 1279 vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo külas Kurvi, Keila mnt 1 ja  Kanama kergtee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta ja uuendada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute kruntimist, maasihtotstarbe muutmist ärimaast osaliselt tootmis- ja transpordimaaks, mille kohaselt moodustatakse kokku kolm äri, -tootmis- ja transpordimaa krunti. Ühele äri- ja tootmismaa krundile määratakse ehitusõigus kolme kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Kaks transpordimaa krunti moodustatakse juurdepääsutee ja kergliiklustee rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringu tellijaks on (W-Glass OÜ), kelle põhitegevusalaks on lehtklaasi töötlemine ja turvaklaaside tootmine, kavandab kinnistutele püstitada kaks äri- ja tööstushoonet. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme ja Keila maantee vahelisele maa-alale. Planeeringuala jääb Saue linna keskusest ca 3,5 km kaugusele. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha.
korraldus

asukohaskeem


Saue Vallavalitsus võttis 30.10.2019. aasta korraldusega nr 1280 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Koru põik 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 2 ja 4 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja ja kuni kahe abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku kuni 370 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-15˚. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal.  Kinnistud piirnevad Koru ja Koru põik tänavatega ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha.
korraldus
asukohaskeem

 

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 18.11.2019 kuni 01.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga ka elektrooniliselt (vt üles).

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaots 654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee

                                                                                            

Saue Vallavalitsus võttis oma 11.09.2019 korraldusega nr 1053 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a kinnistu detailplaneeringu.

Riisipere aleviku Nissi tee 36a (katastritunnusega 51802:003:0667, suurusega 3303 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla Riisipere aleviku keskosas riigitee 11162 Riisipere-Nurme tee (Nissi tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult kasutatavalt ja Nissi teega ühendatud Kungla tänavalt. Planeeritav ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nissi tee 36a elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kummalegi moodustatavale uuele elamumaa krundile antakse ehitusõigus ühepereelamu ja seda toetavate abihoonete ehitamiseks.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 07.10.2019 - 20.10.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ning digitaalselt Saue valla veebilehel. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 20.10.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Põhjoonis ja tehnovõrkude lahendus
Koostöö ja kooskõlastuste tabel

Haiba küla soojamajanduse arengukava avalikustamine

Et muutub Saue valla Haiba küla kaugküttepiirkond, avalikustab Saue Vallavalitsus „Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuuri".
 Arengukava on avalikustamisel 7. augustist 21. augustini 2019. 

Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuur

Lisainfo: ehitusspetsialist Heiki Laas, telefon 679 3021, heiki.laas@sauevald.ee.