Avalikud väljapanekud ja arutelud

 

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsuse 27. novembri 2019 korraldusega nr 1397 vastu võetud ja avalikustamisele suunatud Vanamõisa küla Liivakumäe ja Kärneri 2 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajal, mis toimus 16-29. detsembrini 2019, esitasid piirkonna elanikud planeeringu kohta omapoolsed arvamused ja seisukohad. Esitatud arvamused ja seisukohad puudutavad detailplaneeringuga kavandava sisetänava ühendamist Suurevälja põik tänavaga ja tänava rekonstrueerimist. Suurevälja põik tänav piirneb Liivakumäe ja Kärneri 2 kinnistute planeeringualaga ning detailplaneeringuga kavandatakse planeeritava sisetänava ühendamist Suurevälja põik tänavaga, mis kulgeb 11185 Hüüru-Alliku-Saue teeni (Suurevälja tee). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute püstitamiseks. Saue Vallavalitsus korraldab Liivakumäe ja Kärneri 2 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 5. veebruaril 2020 aastal algusega kell 17.30 Laagri halduskeskuse ruumides (volikogu saalis) Veskitammi 4, Laagri alevik. Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.
detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus
põhijoonis
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt 654 1157

   maili.metsaots@sauevald.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiba küla soojamajanduse arengukava avalikustamine

Et muutub Saue valla Haiba küla kaugküttepiirkond, avalikustab Saue Vallavalitsus „Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuuri".
 Arengukava on avalikustamisel 7. augustist 21. augustini 2019. 

Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuur

Lisainfo: ehitusspetsialist Heiki Laas, telefon 679 3021, heiki.laas@sauevald.ee.