Avalikud väljapanekud ja arutelud

Saue Vallavalitsus võttis 30.11.2022. aasta korraldusega nr 1284 vastu ja suunas avalikustamisele Kaasiku külas Männituka (72501:001:0140, pindala 9172 m2, üldkasutatav maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta Männituka kinnistu sihtotstarvet, et kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised (mänguväljakud, parkla) ning moodustada eraldi krunt kergliiklusteele. Valla tellimusel kavandatakse kinnistule lasteaed koos vajalike abihoonetega (laste varjualune vihmasteks ilmadeks, kuur ja muud analoogsed hooned). 
Männituka kinnistu piirneb põhja poolt 11381 Munalaskme-Laitse teega, läänest 11386 Laitse jaama teega ning lõunast Räägunurga (72501:001:0141) kinnistuga, mida läbib Mäeotsa tee. Lõuna poole jäävale Räägunurga kinnistule, mis kuulub vallale, on rajatud jäätmeplats. Planeeritavast kinnistust ida poole jääb Killu (29703:001:0050) kinnistu, mis on Saue valla üldplaneeringuga ette nähtud tiheasustusalaks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha. 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 12.01.2023 kuni 25.01.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn (lõuna kell 12.00 – 13.00). Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel +372 527 0869.
 
Saue Vallavalitsus võttis 30.11.2022 aasta korraldusega nr 1283 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462; 72701:005:0467; 72701:005:0491; 72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Kinnistud jäävad Laagri keskuse äärealale ning piirnevad Juuliku-Tabasalu teega ja Tallinn-Keila suunalise raudteega. Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala (pere- ja ridaelamumaa) ja äri- ja toomisala kontaktvööndis. Planeeritav maa-ala on valdavalt kaetud kõrghaljastusega, lääneküljel paikneb ca 70 m laiune metsavöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute kruntideks jagamine, sihtotstarbe osaline muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks. Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute ja ridaelamu püstitamist. Kokku kavandatakse 23 uut kinnistut, millest 17 elamumaa sihtotstarbega krunti kavandatakse elamute (8 üksikelamut, 8 kahe korteriga elamut ning üks ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Kokku planeeritakse 30 eluaset. Lisaks planeeritakse 3 haljasmaa (üldkasutatav maa) krunti, millest ühele kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Lisaks kavandatakse üldkasutatava maa krunt, mis jääb elamuala ja maantee vahele puhveralaks ning tegemist on kaitsehaljastuse maaga. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üks kinnistu jääb osaliselt jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeringu koosseisu on kaasatud Vahetüki (72701:005:0681, suurusega 2496 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu, mis on riigi omandis maatükk ja Saue Vallavalitsus taotleb kinnistu munitsipaalomandisse. Kinnistu maasihtotstarve kavandatakse muuta sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa 100%) ning vald kavandab tulevikus rajada üle Vahetüki kinnistu ühenduslüli-jalgtee, mis hakkab kulgema planeeringualalt kuni Päikese tänava kõnniteeni ja Jaama tänavale, et tekiks ühtne teedevõrgustik. Riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse on põhjendatud avaliku huviga. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringualale kavandatakse uus juurdepääsutee koos kergliiklusteega, mis hakkab kulgema Katmiku ja Jaama tänavale. Planeeritava maa-ala suuruseks on  kokku ca 7,1 ha. Planeeringuala edelapoolse osa kõrghaljastuse maksimaalseks säilitamiseks on elamukruntide põhihoonete hoonestusalad kavandatud Juuliku-Tabasalu teest 100 m kaugusele. Planeeringuala kohta on koostatud (koostaja Akukon Eesti OÜ) liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamine, perspektiivsest liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamine (Juuliku-Tabasalu 2+2 maantee korral) ja helirõhutasemete mõõtmised ning tulenevalt hinnangust, tuleb rajada elamuala ja maantee vahele müratõke. Müratõkke rajamisel tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus ning müratõkke rajamisel tuleb koostada eraldi ehitusprojekt, arvestades hinnangus toodud nõuded. Detailplaneeringualal on läbi viidud puittaimestiku inventuur (koostaja AKA Natura OÜ, töö nr 52-2020). Hinnangu kokkuvõttes on märgitud, et detailplaneeringu lahendus on oma põhilahenduselt antud keskkonda sobiv. Planeeritud hoonestusalad ja nende vaheline juurdepääsutee jäävad hinnatud ala idapoolsesse piirkonda ehk väljapoole olulist läänepoolset metsaosa ning tuleb Juuliku-Tabasalu maantee servas paiknev metsavöönd maksimaalselt säilitada. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasutusalas, maakasutuse juhtotstarbega keskusemaa ja osaliselt kaitsehaljastuse maa. Keskuse maa on elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ette nähtud maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
 

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 04.01.2023 kuni 17.01.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan 
seletuskiri+koostöö tabel
planeeringuala üldplaneeringus

ruumiline illustratsioon 
 

Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt + 372 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee

 
Instituudi tee 134 Alliku külas
Saue Vallavalitsus võttis 05.10.2022 aasta korraldusega nr 1051 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku küla Instituudi tee 134 (72701:001:2075, suurus 6 677 m², ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusalust pinda 2200 m2-lt 2600 m2-le ja muuta hoonestusala paiknemist krundil, et mahutada piirkonnale vajalikke funktsioone ning tagada mugav ligipääs hoonele kõikidest ilmakaartest. Planeeringuga suurendatakse hoone kõrgust 12 m pealt 18 m peale ning kõrgust 4 korruseni. Parkimine planeeritakse lahendada valdavalt oma krundi piires nii maa peal kui ka hoone maa-aluses parklas ning lisaks kõrval katastriüksusel Juuliku-Tabasalu tee L 21. Juurdepääsud planeeritavale alale on kavandatud 11401 Laagri-Harku tee L 7 kinnistult, läbi Instituudi tee L 9 katastriüksuse. Üle viietuhande ruutmeetrise netopinnaga keskuses on planeeritud avada kobarkino, mitmesugused spordisaalid, restoranid-kohvikud, laste mängutoad, erinevate suurustega büroopinnad ning kaubandus- ja teeninduspinnad. Hoone katusele rajatakse katuseterrass, mis võimaldab korraldada üritusi aastaringselt. Välialale jäävad jalakäijasõbralikud puhke- ja rekreatsioonialad. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. 
Planeeritav maa-ala asub Alliku külas, Instituudi tee ja Juuliku-Tabasalu tee L 15 ning Veskimöldre Kodukeskuse vahelisel alal. Kinnistu piirneb põhjast ärimaaga, lõunast üldkasutatava maaga, idast ja läänest transpordimaaga ning loodesse jääb tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 10.11.2022 kuni 23.11.2022. 
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel +372 527 0869.
 
Suve tee 2 Haiba külas
Saue Vallavalitsus võttis 11.05.2022 korraldusega nr 541 vastu ja suunas avalikustamisele Haiba külas Suve tee 2 (29701:006:0472) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga Suve tee 2 kinnistule moodustada 3 elamumaa krunti suurusega 1500 – 1770 m2, mida hoonestatakse üksikelamutega. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. 
Suve tee 2 kinnistu suurusega 6951 m2 asub Haiba küla edelapoolses osas Riisipere-Kernu tee ääres. Planeeringuala piirneb põhjast Riisipere-Kernu teega, idast Suve teega, lõunast elamumaa kinnistuga ja läänest hoonestatud maatulundusmaaga. Planeeringualale on tagatud juurdepääs Suve teelt. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.
 
Kivila kinnistu Alliku külas
Saue Vallavalitsus võttis 04.05.2022 korraldusega nr 513 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Kivila (72601:001:1407) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 8154 m2 suurusele Kivila kinnistule kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised. Lasteaia hoone on planeeritud 2-korruseline, mille ehitusalune pind on prognoositavalt 2000 m2 ning kavandatud 6- rühmaline.  
Kivila kinnistu suurusega 8154 m2 asub Alliku külas, Saue vallas. Kivila kinnistu piirneb põhja poolt Kaasiku teega, ülejäänud ilmakaartest tiheasustusalaga, kuhu on planeeritud ca 400 eluaset ning mis on praeguse seisuga veel hoonestamata. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. 
Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.