Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringute avalikustamine
 
Saue Vallavalitsus võttis 19.06.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru külas  Väljamaa kinnistu (72601:001:0617, suurusega 75 643 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Väljamaa kinnistu 34-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 29 elamukrunti, millest 27 üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks ning kaks elamukrunti on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse multifunktsionaalse spordiplatsi/mänguväljaku rajamist. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 8,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
korraldus
 
Saue Vallavalitsus võttis 26.06.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Ääsmäe külas Juhkami (72701:001:1220) ja Marguse-Liine (72704:002:0209) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, mille käigus moodustatakse üks ca 1 ha suurune uus katastriüksus, muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks 50% ja sotsiaalmaaks 50% (ühiskondlike ehitiste maa) ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Ülejäänud maa-ala Juhkami ja Marguse-Liine kinnistutest jäävad jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeritavale äri- ja sotsiaalmaa krundile määratakse ehitusõigus kuni kuue hoone (1 põhihoone + 5 abihoonet) püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava tegevuse eesmärgiks on luua keskkond, mis on suunatud jahiseltsi liikmete kokkusaamise kohana ning looduse ja jahindusega seotud koolituste läbiviimiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hubertuse Jahiselts MTÜ. Planeeritav ala asub Ääsmäe külas, hajaasustusalal. Juurdepääs kinnistule on tagatud  avalikult teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla keskus jääb planeeringualast põhja poole (ca 1,5 km) kaugusele. 
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus võttis 26.06.2019. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ühe 2-korruselise, kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku 330 m² (täisehitusprotsendiga kuni 25%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Kinnistule on ebaseaduslikult rajatud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu ning hoonel puudub kasutusluba. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
korraldus
asukohaskeem
 
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 22.07.2019 kuni 04.08.2019 tööpäeviti kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt (vt üleval). 

 

Avalikul väljapanekul on Saue linna keskusala väljaarendamise stardipauku tähistav detailplaneering

Saue Vallavalitsus võttis oma 22.05.2019 korraldusega nr 612 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Saue linna Tule tn 8 ja 10 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

Tule tn 8 (72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tn 10 (72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistud asuvad Saue linnas Tule tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus. Planeeringuala on hetkel äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega maa-ala, millel asuvad üks äri- ja laohoone ning välised laoplatsid. Haljastatud front on Tule tänava ääres ning üksikud puud on ka Koondise tänava garaažide ääres.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kaubandushoone, büroohoone ning korterelamute või ärihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus.

Planeeringualal moodustatakse kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, millest ühele on plaanitud rajada kaubandushoone koos klientide parklaga ning teisele neljakorruseline büroohoone koos seda teenindava parklaga. Lisaks moodustatakse üks elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega krunt, millele on plaanitud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline kortermaja või äripindadega kortermaja. Tule ja Keskuse tänavate ühendamiseks on ette nähtud vallale üle antava transpordimaa kinnistu moodustamine. Äripindadega korterelamute kõrvale jäävale Pärnasalu tänava transpordimaale on kavas rajada jalakäijate mugavamaks liikumiseks nn Pärnasalu promenaad, mis on kavas ühendada Keskuse tänavaga täiendava transpordimaa kinnistu abil.

Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna üldplaneeringu eesmärki, kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.

Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.06.2019 - 25.06.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuses (Tule tn 7, Saue linn) ning digitaalselt Saue valla veebilehel. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 25.06.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvööndi skeem
Kvartali perspektiivne hoonestuskava
Tugiplaan
Põhijoonis
Illustratsioon
Tehnovõrkude koondplaan
Vertikaalplaneerimine
Elektrivarustuse skeem
Kooskõlastused ja koostöö

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).