Avalikustamisel eelnõud

Vallavalitsuse määruste eelnõud

Volikogu õigusaktide eelnõud

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Kohanime määramised

Laagri alevikus asuvale tänavale kohanime määramine

Hüüru külas asuvatele teedele kohanime määramine

Kaevandamise ja geoloogiliste uuringute load

Arvamuse küsimine Kalda III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse menetluse raames läbiviidud eksperthinnangule

Eksperthinnang

Palun saatke oma seisukoht / ettepanekud hiljemalt 23.09.2019 e-posti aadressile info@sauevald.ee.
 
Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust keskkonnaspetsialist Kati Saaremiga (tel 5915 1388, e-post: kati.saarem@sauevald.ee