Avatud menetlusega projekteerimisteated

Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavalitsuse 21. oktoober 2008. aasta korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise Tedre (72601:001:1597) kinnistu osas ning projekteerimistingimuste andmise eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada.
Tedre kinnistu jääb Saue Vallavalitsuse 21. oktoober 2008. aasta korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu lõunapoolsesse osasse.
Detailplaneering on tänase päeva seisuga realiseerimata, ajas vananenud ja ei võimalda Tedre kinnistule üksikelamu rajamist.
Kuna Tedre kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, on algatatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tedre kinnistu osas avatud menetlusega. Eesmärk on määrata kinnistule ühe üksikelamu ja abihoonete ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel.
Lisaks on sama eelnõuga algatatud Saue Vallavalitsuse 30. oktoober 2019. aasta korraldusega nr 1278 Kaasikufarmi kinnistule antud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine. 
 Arvamused palume edastada hiljemalt 11. detsembriks 2022 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald.
 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu 28. august 1997. aasta korraldusega nr 60 kehtestatud Laagri aleviku osalise detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise Pärnu mnt 570 kinnistul ning projekteerimistingimuste andmise eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada. 
Pärnu mnt 570 kinnistu jääb Laagri aleviku osalise detailplaneeringu koosseisu, mis on antud kinnistu osas vananenud ja ei võimalda rajada keskuse juhtotstarbega maale nutiladude hoonet. Kuna taotleja soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, on algatatud Laagri aleviku osalise detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 570 kinnistu osas avatud menetlusega, eesmärgiga määrata kinnistule nutiladude hoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu pojekteerimistingimuste määramiseks Laagri alevikus Pärnu mnt 570 (katastritunnus: 72703:001:1970; 5072 m²; elamumaa 100%) kinnistul olemasolevate, kuid amortiseerinud eluhoone ja abihoonete lammutamiseks ja selle asemele nutiladude hoone rajamiseks, et aidata leevendada turul olevat nõudlust. Nutiladude hoone rajamisel on tegemist avaliku huviga, et aidata suurendada vallaelanikele vajaliku teenuse pakkumist. Nutiladude hoone on väikeladude hoone, mis on jagatud 36-ks eraldiseisvaks ühendamata laoboksiks. 
 Arvamused palume esitada hiljemalt 13. novembriks 2022 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald
 
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee.