Detailplaneeringu algatamise taotlus

Enne detailplaneeringu algatamise taotluse esitamist palun tutvuda kirjelduse kohta, miks ja kuhu ning millistes tingimustes algatatakse detailplaneeringu koostamine ning mis sellist tegevust reguleerib. 
Selgitus asub siin.

Detailplaneeringu algatamise taotluse üldandmed
 

Kirjeldus:

Vastavalt „Planeerimisseaduse" § 130 lõikele 1 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Saue Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise, sh finantseerimise üleandmise kohta.

Vastavalt „Planeerimisseaduse" § 131 lõikele 2 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Saue Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringuga ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta.

Lepingud sõlmitakse reeglina enne detailplaneeringu algatamist. 

Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või kehtestamisest.

Vastavalt planeerimisseaduse § 128 ei algatata detailplaneeringut eelkõige juhul, kui:

- algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga.

- on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;

- selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;

- planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive. 

Ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks võib teha igaüks, kuid detailplaneeringu algatmise taotlus peab olema allkirjastatud ka maaomaniku poolt või lisatakse taotlusele notari tõestatud maaomaniku volikiri.

Kestvus:

Vastavalt „Planeerimisseaduse § 128 lõikele 4 detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.

Planeeringu koostaja

Detailplaneeringut võib koostada vastavat õigust omav isik. Planeerimisseaduse § 6 lõike 10 kohaselt on planeerija geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

NB! Enne detailplaneeringu taotluse esitamist palume tutvuda Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla üldplaneeringute kaardi ja seletuskirjaga. Lisaküsimuste korral konsulteerida Saue Vallavalitsusega.

Õigusaktid:

Vastutajad:

Maili Metsaots
Planeeringute peaspetsialist

maili.metsaots@sauevald.ee
tel. 654 1157


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  
rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: