Energiahinna tõusu leevendamise toetus

 

Saue Vallavalitsusest saavad riigi loodud energiahinna tõusu leevendamise toetust taotleda Saue valla vähekindlustatud üksi elavad isikud või perekonnad ühe enda käsutuses oleva alalise või peamise elukoha (elukoht, kus pere veedab suurema osa ajast) kulude hüvitamiseks.
 
Perekonnaks loetakse isikuid, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühtne majapidamine.
 
Vähekindlustatuks loetakse üksi elav isik või perekond, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne või väiksem kui 1126 eurot.
 
Toetuse maksmise piiri, 1126 eurot, arvestatakse pereliikmete puhul järgnevalt:
 • perekonna esimese täisealise isiku puhul koefitsiendiga 1,0, s.o 1126 eurot;
 • iga järgneva vähemalt 14-aastase perekonnaliikme puhul koefitsiendiga 0,5, s.o 563 eurot;
 • iga alla 14-aastase lapse puhul koefitsiendiga 0,3, s.o 337,80 eurot.
 
Kas te vastate toetuse saamise tingimustele, saab arvutamiseks kasutada Rahandusministeeriumi loodud energiakulu hüvitamise kalkulaatorit
 
Sissetulekuna arvestatavad tulud netosummana
 • palgatulu
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • renditulu ja litsentsitasud
 • intressid
 • dividendid
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • residendist füüsilise isiku välisriigis saadud eeltooduga samaväärne tulu, mida ei maksustata Eesti tulumaksuga
 
Toetust antakse 2021. aasta 1.septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini tarbitud energia kulude osaliseks katmiseks. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.
 • Toetust saab taotleda ühe või mitme kuu kohta. Taotlus septembri kulude hüvitamiseks, tuleb esitada hiljemalt veebruaris.
 
Toetuse miinimumsumma on 10 eurot taotluse kohta, maksimum 500 eurot ühe kuu kohta.
 • Kui väiksemate kulude puhul jääb ühe kuu eest taotletav toetus väiksemaks kui 10 eurot, on mõistlik toetust taotleda pikema perioodi eest, mitte igakuiselt.
 
Toetuse saamiseks on oluline, kui kõrge on määrusega kehtestatud piirmääraga võrreldes teie tarbitava energia hind.
 
Riigihalduse ministri määruse järgi on piirmääradeks, mida ületavast osast 80 % taotlejale hüvitatakse:
 • elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
 • gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
 • kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga (Saue valla kaugkütte piirkondadest on toetuse tingimused alates 1. jaanuarist 2022 täidetud Adven Eesti AS teeninduspiirkonnas Laagris, kus alates 30.11.2021 on kehtiv piirhind km-ga 87,85 €/MWh).
 
Toodud määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu.
 
Toetuse taotlemisel esitavad dokumendid ja kinnitused
 • Sissetulekuid tõestavad dokumendid, sh pangaväljavõtted, kui on makstud elatisi või täitemenetlusega kinnipeetud summasid. Juhul, kui taotlus esitatakse varem kui 10 päeva möödumisel taotletavast perioodist, tuleb koos taotlusega esitada ka pangaväljavõtted.
 • Energiatarbimist ja selle hinda tõendavad dokumendid.
 • Tõendid, et tegemist on tegeliku elukohaga, kui antud elukoht ei ole ühegi pereliikme rahvastikuregistri järgne elukoht.
 • Kui osa energiakulusid on arvestatud ettevõtluse kuluna, siis ettevõtluse osakaal kuludest.
 • Kinnitus andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta.
 • Kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks.
 • Kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.
 
 Arvestades kohalike omavalitsuste suurt täiendavat töömahtu, mis toetuse taotluste menetlemisega kaasneb, palun kasutage väljaprinditavat ja ekraanil täidetavat taotluse vormi ainult juhul, kui teil ei ole võimalik toetuse taotlust e-teeninduse keskkonnas Spoku elektroonselt esitada.
LISAINFO
 
KONTAKT