Hoolekandeasutuse teenuse toetus

Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.
 
Kui hoolekandeasutuse teenuse toetuse saajal puuduvad ülalpidajad, ei ole vallavalitsus toetuse suuruse määramisel seotud volikogu kehtestud hoolekandeasutuse teenuse toetuse piirmääraga.
 
Erihoolekandeteenusel olevale isikule makstakse hoolekandeasutuse toetust, kui isik vajab paigutamist erihoolekandeteenusele, kuid riiklikule teenusele ei ole võimalik paigutada.
 
Toetuse suurus on kuni 500 eurot kuus, kui taotlejal on seadusjärgsed ülalpidajad. Tegelik toetussumma otsustatakse vallavalitsuse korraldusega lähtuvalt vajadusest.