Huviharidus

Kiirviited

 

Erahuvihariduse toetus erahuvikoolis või- spordiklubis õppiva lapse eest

 

Saue valla laste ja noorte huvihariduse toetus on sihtotstarbeline eraldis, mida saavad taotleda erahuvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Toetust on õigus saada huvikoolil, mille õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või mis on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning mis pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.
 
Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste või noorte eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Toetuse suurus lapse kohta kuus on 20 eurot ja selle summa võrra on toetuse saaja kohustatud vähendama lapsevanema makstavat üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.
 
Vald toetab lapse või noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Toetust makstakse 12 kuud aastas.
 
Alates 1. septembrist 2019 kasutab Saue vald erahuvihariduse puhul haridusasutuste haldamise süsteemi Arno alajaotust „Lepinguline huvitegevus", kus vanemad saavad vajadusel lapse valla toetatava huvihariduse valikut muuta.
 
 Järgmise kalendriaasta toetuse taotlemise taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks.
 

Erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 

Saue vallas elavatel 7-19-aastaste erivajadustega laste ja noorte vanematel on võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust.
 
Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2020.
 
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele antud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse rahadega. Ühe lapse või noore kohta on ette nähtud kuni 200 eurot aastas.
 
Toetust saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Eelduseks on lapse ja vähemalt ühe vanema ametlik elukoht Saue vallas.
 
Toetust antakse õppemaksude, osalemistasude, õppevahendite ostmise, üritustel või võistlustel osalemise kulude kompenseerimiseks.
 

Lisainfo

KONTAKT

Margit Ots
Haridusspetsialist
Telefon 511 2820

Tagasi / Üles

Erahuvihariduse baastoetus (taotlevad erahuvikoolid ja spordiklubid)

 

Saue valla laste ja noorte huvihariduse baastoetus on laste ja noorte huvi- või sporditegevuse läbiviimiseks antav  eraldis, mida saavad taotleda Saue valla territooriumil tegutsevad huvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Saue valla territooriumil tegutsev huvikool on erahuvikool või- spordiklubi, mille tegevus või gruppide tegevus toimub vähemalt 50 protsendi ulatuses Saue valla territooriumil.
 
Baastoetus määratakse vastavalt huvi- või sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saue valda registreeritud laste arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga järgmistes määrades:
  • 1-20 osalejat, toetus 400 eurot;
  • 21-50 osalejat, toetus 800 eurot;
  • 51-100 osalejat, toetus 1600 eurot;
  • 101 ja rohkem osalejat, toetus 3200 eurot.
  Baastoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks.

Lisainfo

KONTAKT

Margit Ots
Haridusspetsialist
Telefon 511 2820

Tagasi / Üles

Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 

vallas elavatel, 7-19-aastaste toimetulekuraskustes perede laste ja noorte vanematel on võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetust saab taotleda 2020. aastal kuni 10. detsembrini.
 
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele antud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse rahadega. Ühe lapse kohta on ette nähtud kuni 200 eurot.
 
Toetuse eesmärk on toetada peresid, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkanna liikme kohta on taotluse esitamisele eelnenud kalendrikuus alla kolmekordse riikliku toimetulekumaara, mis on 450 eurot.
 
Toetusega kompenseeritakse noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemisest tekkivaid kulusid perioodil september kuni detsember 2020. Eelduseks on lapse ja vähemalt ühe vanema ametlik elukoht Saue vallas.
 
Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude, osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja transpordikulude kompenseerimiseks. Vahend peab olema soetatud või tegevus toimunud vahemikus september kuni detsember 2020.
 
Toetuse taotlemiseks esitage
  • allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@sauevald.ee
  • kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid;
  • huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis.

 

Tagasi / Üles