Huviringid

Huvitegevus

Huviringide tasu erahuvialakoolides – ja (spordi)ringides on sauevallakale soodsam

Kui seni said vastavat toetust vaid need lapsed, kes koos mõlema vanemaga olid eelmise aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanikud, siis alates 1. septembrist 2016 saavad toetust ka need lapsed, kelle 1 vanem ei ole Saue valla elanik.

Ehkki Eesti Vabariik ei reguleeri kuidagi huvihariduse rahastamist ega näe ette selle toetamist, on mitmed vallad, sealhulgas ka Saue vald, pidanud vajalikuks siiski toetada oma eelarvest ka laste huviharidust. On ju huviharidus üks osa laiemast õppest, aga ka võimalusest veeta meeldivalt ja kasulikult aega, omandades sotsiaalseid oskusi ning leides uusi sõpru.

26. juunil 2014 võttis Saue Vallavolikogu vastu uuendatud Saue valla laste ja noorte erahuvikoolides ja –spordiklubides huvitegevuse toetamise korra. Uus kord kehtib alates novembrist 2014. Vastavalt korrale saavad laste ja noorte huvitegevuse toetust taotleda erahuvikoolid ja –spordiklubid. Kui taotleja vastab kõigile tingimustele, sõlmitakse temaga leping ning kogu edasine suhtlemine ja arveldamine toimub otse erahuvikooli või – spordiklubiga. Lapsevanemad ise toetust taotleda ei saa.

Toetuse suurus on 16 eurot lapse kohta kuus. Toetatav laps peab olema kooliealine ning toetust makstakse ühes ringis või trennis korraga. Täiendava tingimusena peab vähemalt üks lapsevanema koos lapsega olema eelmise aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanik.

Laagri Huvialakoolis õppivatele lastele toetus ei laiene, kuna Saue vald toetab Laagri Huvialakooli juba läbi oma eelarve tasuta ruumide näol.

Kui varasemalt võisid erahuviringid ja –koolid toetust kasutada erinevate huvitegevusega seotud kulude katmiseks, siis praegu peab see 16 eurot kajastuma otseselt lapsevanema poolt makstavas ringitasus. Ehk siis  lepingu sõlminud ringides käivate laste vanemad maksavad 16 eurot väiksemat kuutasu, kui mujal elavate laste vanemad. Juhul, kui teenuse pakkuja selle tingimusega nõus ei ole, jääb leping Saue vallaga sõlmimata ning 16-eurone toetus saamata.

2017. aastaks saab toetust taotleda 30. novembrini ning seda kogu järgnevaks aastaks. Aruanne kogu perioodi (jaanuar-mai ja september-detsember) kohta tuleb esitada 2018. aasta jaanuaris. Vastava taotluse vormi võib leida Saue valla kodulehelt hariduse alt. Seal on eraldi alajaotus avaldused ja blanketid, mille all ongi ühe failina kõigepealt taotluse vorm ja selle lõpus aruande vorm.

 

Huvihariduse toetus

Kellele: koolilastele vanuses 7-19, kes on koos vähemalt ühe vanemaga taotlusele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue valla registrijärgsed kodanikud

Toetuse eesmärk: lapsevanema poolt makstava huviringi kuutasu vähenemine

Summa: 16 eurot kuus, makstakse ainult ühe erahuviringi või trenni kohta

Taotluse esitamise aeg: 30. november - järgmisel kalendriaastal toetuse saamiseks


Määrus: Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Määrus reguleerib erahuvikoolidele ja -spordiklubidele Saue valla lapsevanema eest lapse või noore huvi- ja sporditegevuse õppemaksu osalist maksmist Saue valla eelarvest. Toetust makstakse huvikoolile, kus käib Saue valla laps.

Huvikoolid, kellega on sõlmitud leping

Korraldus nr 66
Korraldus nr 1001

 

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotluse vorm