Kaasav eelarve

Saue Vallavolikogu võttis 2022. aasta juunikuu istungil vastu Saue valla kaasava eelarve menetlemise korra, mis annab kõikidele valla elanikele võimaluse rääkida iga-aastaselt kaasa elukeskkonna ja avalike teenuste arendamises.
 

1. Ideede kogumine

 2022. aastal sai ideid esitada 5. – 20. september. Tähtajaks laekus 58 ideed.
Oodatud on idee või ettepanek, mis peab olema:
 • ehitis või rajatis;
 • kooskõlas valla arengukavaga https://sauevald.ee/arengukavad
 • tulevikus avalikus kasutuses;
 • asuma valla kinnistul või omama eraomaniku luba;
 • realiseeruma taotlemise aastale järgneval aastal (lubatud on ka välise kaasfinantseeringuga objektid).
 
Ideekavandi sisestamisel on vajalik
 • idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • idee slogan või nimi, mis võtab idee lühidalt kokku;
 • idee kirjeldus/tekst – mis, miks, kuhu, kuidas, mis probleemi lahendab või miks see vajalik on. Kes saavad idee elluviimisest kasu;
 • idee eelarve (lisada hinnapakkumus või kalkulatsioon);
 • idee lisamaterjalid vajadusel – joonis, foto, kaart, skeem, makett, maaomaniku luba;
 • idee elluviimise piirkond.
 
Idee esitamisel on oluline arvestada piirkonna eelarvega, mis jaguneb 2022. aastal järgnevalt: 
 • 95 000 eurot - Saue  linn ja Saue ümbruse kant;
 • 95 000 eurot - Laagri alevik ja Hüüru kant;
 • 35 000 eurot - Riisipere ja Turba kant;
 • 35 000 eurot - Ääsmäe kant, Laitse-Ruila kant, Haiba-Kernu kant.

2. Ideede hindamine

Esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon. 
 
 
Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Mitmetel juhtudel teevad eksperdid ideede autoritele ettepaneku idee kohendamiseks (vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega).
 
Hindamiskomisjon võib jätta ettepanku hääletusele saatmata, kui see ei vasta määruse nõuetele, ei ole kooskõlas valla arengudokumentidega või ületab etteantud piirkonna eelarvet. 
 
Hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitab vallavalitsus korraldusega sobivaks tunnistatud ideed ja suunab need rahvahääletusele.
 
 

3. Ideede hääletus

 2022. aasta Saue valla kaasava eelarve ettepanekutele sai hääle anda elektrooniliselt 17. – 28. november. LINK TULEMUSTELE »
Hääletatakse nelja piirkonna ideid eraldi:
 • Saue linna ja Saue ümbruse kant;
 • Laagri alevik ja Hüüru kant;
 • Riisipere ja Turba kant;
 • Ääsmäe, Laitse, Ruila, Haiba ja Kernu kant.
 
Igal vallaelanikul on neli häält, iga piirkonna kohta üks. Kokku on võimalik anda hääl neljale projektile. Hääletus on isikustatud ja hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Saue vald.
 
Kui võitja ideest jääb piirkonnale mõeldud raha üle, saab võimaluse korral realiseerida ka teiseks jäänud idee. 
 
Hääletamine on salajane. Hääletusprotsessi jooksul on võimalik oma valikut muuta. Häälte jaotus on avalik.
 
Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga.
 

4. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal ehk antud juhul 2023. aastal. 
 
Projekti elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib projekti esitajaga koostöölepingu projekti
elluviimiseks, kus märgitakse projekti elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena saavutatav eesmärk.