Kaasav eelarve

Saue Vallavolikogu võttis 2022. aasta juunikuu istungil vastu Saue valla kaasava eelarve menetlemise korra, mis annab kõikidele valla elanikele võimaluse rääkida iga-aastaselt kaasa elukeskkonna ja avalike teenuste arendamises.
 
 
Lisainfo: arendusprojektide juht Kati Oolo: kati.oolo@sauevald.ee, 5804 8615.

1. Ideede kogumine

 2023. aastal sai ideid esitada 17. - 30. aprill läbi Volise.
Oodatud on idee või ettepanek, mis peab olema:
 • ehitis või rajatis;
 • kooskõlas valla arengukavaga
 • tulevikus avalikus kasutuses;
 • asuma valla kinnistul või omama eraomaniku luba;
 • realiseeruma taotlemise aastale järgneval aastal;
 • lubatud on ka välise kaasfinantseeringuga objektid.
 
Ideekavandi sisestamisel Volisesse on vajalik
 • idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • idee slogan või nimi, mis võtab idee lühidalt kokku;
 • idee kirjeldus/tekst: mis, miks, kuhu, kuidas, mis probleemi lahendab või miks see vajalik on, kes saavad idee elluviimisest kasu;
 • idee eelarve: lisada hinnapakkumus või kalkulatsioon;
 • idee lisamaterjalid vajadusel: joonis, foto, kaart, skeem, makett, maaomaniku luba;
 • idee elluviimise piirkond.
 
Idee esitamisel on oluline arvestada piirkonna eelarvega, mis jaguneb 2024. aastal eeldatavalt (et ideed viiakse ellu 2024. aastal, kinnitab kaasava eelarve lõpliku summa  vallavolikogu 2024. aasta eelarveprotsessis)
 • 95 000 eurot - Saue  linn ja Saue ümbruse kant (Saue linn, Vanamõisa, Valingu, Aila ja Jõgisoo küla);
 • 95 000 eurot - Laagri alevik ja Hüüru kant (Laagri alevik, Koidu, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha ja Vatsla külad);
 • 35 000 eurot - Riisipere ja Turba kant (Riisipere ja Turba alevik, Lehetu, Siimika, Ellamaa, Kivitammi, Lepaste, Nurme, Aude, Jaanika, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste, Tabara, Madila, Mustu ja Odulemma küla);
 • 35 000 eurot - Ääsmäe kant, Laitse-Ruila kant, Haiba-Kernu kant (Ääsmäe, Kibuna, Allika, Kernu, Mõnuste, Laitse, Haiba, Muusika, Hingu, Tuula, Vansi, Pällu, Pärinurme, Ruila, Kaasiku, Kabila, Kirikla, Kohatu, Koppelmaa, Kustja, Pohla, Tagametsa, Metsanurga, Maidla ja Munalaskme küla).

2. Ideede hindamine

Esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon. 
 
 
Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist ning vastavust kaasava eelarve tingimustele ja võib teha autoritele ettepaneku idee kohendamiseks: vähendada mahtu, täpsustada asukohta või liita idee mõne teise sarnase ideega).
 
Hindamiskomisjon võib jätta ettepanku hääletusele saatmata, kui see ei vasta määruse nõuetele, ei ole kooskõlas valla arengukavaga või ületab etteantud piirkonna eelarvet. 
 
Vallavalitsus kinnitab hindamiskomisjoni ettepanekud ja suunab sobivaks tunnistatud ideed rahvahääletusele.

3. Ideede hääletus

Hääletatakse nelja piirkonna ideid eraldi:
 • Saue linna ja Saue ümbruse kant;
 • Laagri alevik ja Hüüru kant;
 • Riisipere ja Turba kant;
 • Ääsmäe, Laitse, Ruila, Haiba ja Kernu kant.
 
Igal vallaelanikul on neli häält, iga piirkonna kohta üks. Kokku on võimalik anda hääl neljale projektile. Hääletus on isikustatud ja hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on hääletuse väljakuulutamise päeval Saue vald.
 
Enim hääli saanud idee igas piirkonnas viiakse ellu, kui see mahub eelarvesse. Kui praktikas selgub, et maksab rohkem, läheb realiseerimisele teisele kohale jäänud idee. Kui võitja ideest jääb piirkonnale mõeldud raha üle, saab võimaluse korral realiseerida ka teiseks jäänud idee. 
 
Hääletamine on salajane, häälte jaotus avalik. Hääletusprotsessi jooksul on võimalik oma valikut muuta.
 
Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga.

4. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2024. eelarveaastal või hiljem, kui eeltoimingud seda tingivad. Vallavalitsus viib kaasava eelarve konkursi 2023. aastal läbi, lähtudes käesoleva aasta vastavatest eelarvemahtudest, milleks on 260 000 eurot. Eelarve jaotus piirkondade vahel on fikseeritud ja sätestatud valla kaasava eelarve menetluse korras. Lõpliku kaasava eelarve summa kinnitab vallavolikogu 2024. aasta eelarveprotsessis.
 
Projekti elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib projekti esitajaga koostöölepingu projekti
elluviimiseks, kus märgitakse projekti elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena saavutatav eesmärk.

Kaasav eelarve 2022, elluviimine 2023

Tulemuste statistika

2022. aastal laekus kaasavasse eelarvesse 58 ideed, millest jõudis rahvahääletusele 32, sh olid mitmed sarnased ettepanekud koondatud. Hääletuse tulemusena on 2023. aastal elluviimisel Saue Sarapiku tervisespordiraja välijõusaal, pumptrack rada-rulapark Alliku-Laagri piirkonnas, avalik mänguväljak Laitses, Emili seiklusrada Ellamaa rahvamaja männikus ning Riisipere rongijaam aastast 1902: mänguatraktsioonid ja haljastus raudteejaamaesisele ringile.
 
Mida on õppida ideede esitajatel eelnevatest aastatest
 • Konkreetsus ja objektipõhisus on oluline. Näiteks ei ole realiseeritav ettepanek „Laagri haljasalad korda": see on liiga üldine.
 • Ettepanekusse märgi üks mõte korraga! Halva näitena: rajame Sauele mänguväljaku, jõujaama ja korrastame linnatänavate haljastuse.
 • Pane kirja soovitava investeeringu asukoht, ole konkreetne! Näiteks „Rattaparkla Laagrisse" on liiga üldine: puudub info, kuhu täpselt, kui palju, mis on eelarve.
 • Asukoha määramisel veendu selle omandis. Investeeringuid või parendusi saab teha avalikule vallamaale. Eramaa puhul on vaja omaniku luba.
 • Arvesta piirkonna etteantud eelarvega! Näiteks ettepanekut „Kaasiku küla ühisveevärgi rajamine" ei ole kuidagi võimalik rajada piirkonnale ettenähtud 35 000 euroga.