KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2019

 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019. aasta korraldusega nr 948 Ääsmäe külas Juhkami (72701:001:1220) ja Marguse-Liine (72704:002:0209) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, mille käigus moodustatakse üks ca 1 ha suurune uus katastriüksus, muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks 50% ja sotsiaalmaaks 50% (ühiskondlike ehitiste maa) ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Ülejäänud maa-ala Juhkami ja Marguse-Liine kinnistutest jäävad jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeritavale äri- ja sotsiaalmaa krundile määratakse ehitusõigus kuni kuue hoone (1 põhihoone + 5 abihoonet) püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava tegevuse eesmärgiks on luua keskkond, mis on suunatud jahiseltsi liikmete kokkusaamise kohana ning looduse ja jahindusega seotud koolituste läbiviimiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hubertuse Jahiselts MTÜ. Planeeritav ala asub Ääsmäe külas, hajaasustusalal. Juurdepääs kinnistule on tagatud  avalikult teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla keskus jääb planeeringualast põhja poole (ca 1,5 km) kaugusele.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019. aasta korraldusega nr 947 Alliku külas Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ühe 2-korruselise, kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku 330 m² (täisehitusprotsendiga kuni 25%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Kinnistule on ebaseaduslikult rajatud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu ning hoonel puudub kasutusluba. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis+tehnovõrgud
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.07.2019. aasta korraldusega nr 888 Laagri alevikus Porvali 1 (katastritunnus 72701:005:0608) ja Porvali 2 (katastritunnus 72701.005:0642) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Porvali 1 ja Porvali 2 kaheks elamumaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ning üheks sotsimaalmaa (üldkasutatav maa 100%) sihtotstarbega krundiks, kuhu kavandatakse lastemänguväljaku rajamist. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus 2-korruselisete ridaelamute püstitamiseks. Elamukruntidele kavandatakse kokku kaks 2-korruselist (4+6 boksiga) ridaelamut (kokku 10 boksi). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala asub Laagri keskusalal ning planeeritava maa-ala suurus on 0,5 ha.
 

Saue Vallavalitsus kehtestas oma 10.07.2019 korraldusega nr 845 Saue valla Saue linna Tule tn 8 ja 10 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

Tule tn 8 (72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tn 10 (72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistud asuvad Saue linnas Tule tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus. Planeeringuala on hetkel äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega maa-ala, millel asuvad üks äri- ja laohoone ning välised laoplatsid. Haljastatud front on Tule tänava ääres ning üksikud puud on ka Koondise tänava garaažide ääres.

Detailplaneeringu alusel moodustatakse planeeringualal kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, millest ühele antakse ehitusõigus kaubandushoone ja seda teenindava klientide parkla ning teisele neljakorruselise büroohoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse üks elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega krunt, millele on lubatud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline kortermaja või äripindadega kortermaja. Keskuse tänava ühendamiseks Tule tänavaga on ette nähtud eraldi vallale üle antava transpordimaa kinnistu moodustamine. Planeeringualaga külgnevale Pärnasalu tänavale on kavas rajada jalakäijate mugavamaks liikumiseks nn Pärnasalu promenaad, mis ühendatakse planeeringualaga täiendava kergliiklustee abil. Ühtlasi on detailplaneeringuga määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatud servituutide vajadus.

Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna üldplaneeringu eesmärki, kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.

Detailplaneeringu materjalid:

Kehtestamise korraldus
Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvööndi skeem
Kvartali perspektiivne hoonestuskava
Tugiplaan
Põhijoonis
Illustratsioon
Tehnovõrkude koondplaan
Vertikaalplaneerimine
Elektrivarustuse skeem
Kooskõlastused ja koostöö

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 05.06.2019. aasta korraldusega nr 687 Hüüru külas Tuti ja Lipsu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe muutmiseks äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus ning on määratud heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringu käigus on (Akukon OY Eesti filiaali, töö nr 181298-1) poolt läbi viidud mürauuringu modelleering. Tuti kinnistule kavandatakse püstitada kaasaegne andmekeskuste kompleks. Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid).  Kokku kavandatakse Tuti kinnistule püstitada kuni 10 äri- ja tootmishoonet (s.h serveriruumid ning vastavalt vajalikud abihooned). Andmekeskuse põhihoonete eesmärk on tagada sinna majutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete nõuetekohased füüsilised, klimaatilised ning elektrotehnilised nõuded ja turvalisus. Lipsu kinnistule planeeritakse kolm tootmis- ja ärihoonet ja 3 abihoonet.  Planeeringuala asub Hüüru külas, Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad Harku valla tootmishoonete piirkond, lõunapoole jäävad põllumaad ning edelapoolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m kaugusel asub elamupiirkond.  Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale jäävad kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee (Tabasalu-Juuliku tee L25) ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 9,6 ha. Lisainfot rohkem planeeritava andmekeskuse kompleksi kohta saab lugeda Saue valla lehest aprill nr 7, lk 5. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
mürauuring
planeeringuala üldplaneeringus
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.04.2019. aasta korraldusega nr 474 Koidu külas Koidumetsa tee 7 kinnistu (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni nelja uue üksikelamu püstitamiseks. Koidumetsa tee 7 kinnistu on hoonestatud, kus paikneb olemasolev üksikelamu koos abihoonetega.  Kokku planeerikase kuni viis üksikelamu krunti, millest üks krunt moodustatakse olemasoleva eluaseme juurde. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt juurdepääsu tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt, kuhu kavandatakse palliplatsi rajamist. Planeeritavatele elamukruntidele kavandatakse juurdepääs olemasolevalt juurdepääsuteelt (Koidumetsa teelt). Kahele planeeritavale elamukrundile juurdepääsu tagamiseks kavandatakse Koidumetsa tee pikendus, kuhu rajatakse asfaltkate, samade parameetritega võrreldes olemasoleva teega. Teelõik liidetakse peale väljaehitamist olemasoleva transpordimaa (Koidumetsa tee) koosseisu. Neli uut elamumaa krunti on planeeritud suurustega on ca 1 900-2 000 m², kuhu planeeritakse neli üksikelamut. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtesatmise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel 

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 13.03.2019. aasta korraldusega nr 296 Alliku külas Keldripõllu (72701:002:2153, suurusega 1,01 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise esmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve 80% tootmismaaks ja 20% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone püstitamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Keldripõllu kinnistu asub Alliku ja Vanamõisa külade piiril, Vanamõisa küla tiheasustusega keskusalast ca 400 m kaugusel. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,0 ha.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
mürauuring


Saue Vallavalitsus kehtestas oma 20.02.2019 korraldusega nr 215 Saue valla Turba aleviku Jaama tee 18 kinnistu detailplaneeringu, mille alusel on kavas kinnistu jagada üheks äri- ja üheks transpordimaa kinnistuks. Ärimaa krundile nähakse ette kolm eraldi hoonestusala kahe ühekorruselise ärihoone, millest ühes asuks kauplus ning teises büroo- ja vähesel määral majutusruumid, ning ühe teenindushoone ja parklaga kütusetankla rajamiseks. Planeeringuala lõunaosasse moodustatakse eraldi Saue vallale üleantav transpordimaa kinnistu ärihoonetele juurdepääsutee ning bussidele parkimiskohtade rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud tehnovarustus, juurdepääsud ja parkimine, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

Jaama tee 18 kinnistu (51801:001:0732, pindalaga 7258 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) asub Saue valla Turba aleviku põhjapiiril Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla põhimaantee ja Turba-Lehetu kõrvalmaantee (Jaama tee) ristmiku piirkonnas. Maaüksus on hoonestamata ning sellel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Maa-ala läbib 10 kV elektriõhuliini, mis on kavas teisaldada. Kehtiva Nissi valla üldplaneeringu järgi asub planeeritav kinnistu maakasutuse mõttes küll elamumaa juhtotstarbega alal, kuid kõrvalsihtotstarbena on sellel lubatud ka ärimaa.

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Kehtestamise korraldus

Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Hoonestus- ja maakasutusskeem
Tehnovõrkude skeem
Tehnovõrkude liitumise skeem
Ruumiline illustratsioon