KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 03.06.2020 aasta korraldusega nr 614 Laagri alevikus Koru põik 12 ja 14 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 12 ja 14 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 400 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚.Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru põik tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,32 ha.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
seletuskiri 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 04.03.2020 aasta korraldusega nr 248 Vatsla külas Rehaka (katastritunnusega 72701:001:0230) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve äri,- tootmis- ja transpordimaaks, krunditakse kümneks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahekümnele kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete püstitamiseks (täisehitusprotsendiga kuni 40%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Üks transpordimaa krunt on moodustatud planeeringuala siseteeks ning teine krunt Tammi tee äärde, kuhu kavandatakse 3,0 m laiune asfaltbetoonkattega ja tänavavalgustusega kergliiklustee. Rehaka kinnistu paikneb asub Vatsla külas, Saue ja Harku valla piiril. Juurdepääs Rehaka kinnistule on kavandatud Harku valla territooriumil asuvalt Tammi teelt. Planeeringuala ümbruskonda jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Rehaka kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeriva maa-ala suuruseks on ca 6,6 ha. 
korraldus
asukohaskeem
kontaktala skeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhjoonis tehnovõrkudega
vee ja kanalisatsiooni varustuse skeem
planeeringuala üldplaneeringus