KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 04.03.2020 aasta korraldusega nr 248 Vatsla külas Rehaka (katastritunnusega 72701:001:0230) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve äri,- tootmis- ja transpordimaaks, krunditakse kümneks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahekümnele kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete püstitamiseks (täisehitusprotsendiga kuni 40%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Üks transpordimaa krunt on moodustatud planeeringuala siseteeks ning teine krunt Tammi tee äärde, kuhu kavandatakse 3,0 m laiune asfaltbetoonkattega ja tänavavalgustusega kergliiklustee. Rehaka kinnistu paikneb asub Vatsla külas, Saue ja Harku valla piiril. Juurdepääs Rehaka kinnistule on kavandatud Harku valla territooriumil asuvalt Tammi teelt. Planeeringuala ümbruskonda jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Rehaka kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeriva maa-ala suuruseks on ca 6,6 ha. 
korraldus
asukohaskeem
kontaktala skeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhjoonis tehnovõrkudega
vee ja kanalisatsiooni varustuse skeem
planeeringuala üldplaneeringus