Keskkonnaload

Avalikkuse teavitamine keskkonnalubade andmise menetlusest.

Maavara kaevandamine

Saasteainete viimine paiksest saasteallikast õhku

Vee erikasutus

 

Jäätmete käitlemine

OÜ HTT Veod  keskkonnaloa  taotluse  (jäätmete käitlemine) menetlusse võtmisest teavitamine ja keskkonnaloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks

Kiirgustegevus