Keskkonnaload

Avalikkuse teavitamine keskkonnalubade andmise menetlusest.

Maavara kaevandamine

Tegu on Saue Vallavalitsuse taotletava kruusakarjääriga. Saue Vallavalitsus taandab ennast arvamuse avaldamisest, kuid kogub kokku asjasse puutuvad arvamused ja edastab need Keskkonnaametile.

Saasteainete viimine paiksest saasteallikast õhku

Vee erikasutus

Jäätmete käitlemine

 

Kiirgustegevus