Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetus

 

 

Saue valla keskkonnaprogrammi toetuse eesmärk on toetada Saue valla füüsilisest isikust kinnistute omanike tegevust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks ja heakorra tagamiseks, suurendades seeläbi keskkonnateadlikku käitumist, omaalgatust ja üldist heaolu ning parandades seeläbi elu- ja looduskeskkonna kvaliteeti.
 
Toetust on õigus taotleda füüsilisel isikul (eraisikul), kellele kuulub kinnistusraamatu kehtiva kande kohaselt Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu.
 
Toetus ei ole mõeldud korterelamutele, tootmis- ja / või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.
 
 Tähtaeg taotluste esitamiseks on 31. märts 2021.
Toetatavaid tegevused
 1. majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine
 2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine
 3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 4. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine
 5. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine
 6. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine
 7. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
Peamised tingimused (klõpsa lingil)
 
Toetuse maksimummäär on 3200 eurot (sh käibemaks), kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast (kui tegevuse tegelik maksumus osutub väiksemaks, siis väheneb selle võrra ka toetus). 
 
 NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.
Toetuse väljamaksmise eritingimus
Toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist ja lõpparuande ning  kulu- ja maksedokumentide esitamist. Seetõttu palume enne taotluse esitamist hinnata, kas tegevuse täielikuks elluviimiseks on piisavalt rahalisi vahendeid
 
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
 • Taotlus.
 • Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
 • Veesüsteemide parendamise projekti korral veeanalüüs, tõendamaks, et olemasoleva joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele.
 • Volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja.
Taotlus saatke digiallkirjastatult e-posti aadressile info@sauevald.ee.
 
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud taotluse saata tavaposti teel või tuua Saue Vallavalitsusse:
 • Saue Vallavalitsus: Kütise tn 8, Saue linn, Saue vald, 76505
 • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, 76401
 • Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere, Saue vald, 76202
 • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla, Saue vald, 76301