Teenuse sujuvaks toimimiseks palume seadistada enda brauser ja selle lisamoodulid õigesti. Juhendid selleks leiate aadressil http://id.ee/index.php?id=36636

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna allalaetavad avaldused

Iga toetuse saamise eelduseks on kirjalikult vormistatud avaldus, vajadusel koos nõutavate lisadokumentidega. 
Avalduse registreerib vastuvõtusekretär, kes edastab selle vastavale ametnikule edaisiseks menetluseks.
Digitaalselt allkirjastatud avaldused saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Gümnaasiumitoetuse avaldus (kehtib endise Nissi ja Kernu valla territooriumil)

Hoolduspere toetuse avaldus

Koduse lapse toetuse avaldus

Tugitoetuse avaldus (65-aastased ja vanemad)

Tugitoetuse avaldus (puudega laps kuni 16 eluaastat)

Puudega isiku transporditoetuse avaldus

Puudega lapse koolitranspordi toetuse avaldus

Eestkostetava toetuse avaldus

Viipekeele teenuse toetuse avaldus

Laste ravimitoetuse avaldus

Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetuse avaldus

Kooli- ja lasteaiatoidutoetuse avaldus

Terviseabi toetuse avaldus

Hoolekandeasutuse teenuse toetuse avaldus

Õpilaskodu kulude toetuse avaldus

Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse avaldus

Lapse ühekordse vajaduspõhise toetuse avaldus

Erakorralise ühekordse toetuse avaldus

Vältimatu sotsiaalabi toetuse avaldus

Puudega lapsele hooldaja määramise avaldus

Riikliku toimetulekutoetuse avaldus

Aruanne riikliku toimetulekutoetuse taotleja vara kohta

Raske või sügava puudega lapsele teenuse või toetuse saamise avaldus

Raske või sügava puudega täiskasvanud isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramise avaldus

Sotsiaalteenuse taotlemise või hüvitamise avaldus


Keskkonna valdkonna allalaetavad avaldused

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Parendamise toetuse taotluse ja eelarve vorm

Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

Veoloa taotluse avaldus

Tänava ajutise sulgemise taotlus

Avaldus kaevetöö loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Avariikaevetööde teade

Lemmiklooma register e-teenindus

Jäätmeõiendi vorm

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (täidetav dokument rtf-fail)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm