Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

8. mail lõppes Saue valla koostatava üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek. Tulemas on eelnõu avalikud arutelud.
 
Haiba, Saue linna ja Laagri arutelude toimumiskohad on seoses 2+2 reegli täitmise vajadusega viidud kõrvalasuvate hoonete suurematesse saalidesse (vastavalt rahvamaja, noortekeskuse ja kultuurikeskuse saal).
 
Arutelud toimuvad järgmiselt: 
  • 26. mail 2020 Riisiperes, Nissi Põhikool, Nissi tee 33; 
  • 27. mail 2020 Haibas, Haiba Rahvamaja, Riisipere tee 6; 
  • 2. juunil 2020 Saue linnas, Saue Noortekeskus, Koondise 20;
  • 3. juunil 2020 Laagris, Laagri Kultuurikeskus, Veskitammi 8.
Kõik arutelud algavad kell 17.30. Kõikidel aruteludel tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ja peetakse kinni 2+2 reeglist.
 
Laagris toimuva arutelu järel tutvustatakse ka Laagri keskusala esialgset eskiisi. Visiooni järgi arendatakse maa-ala korterelamute alaks koos ärikvartaliga planeeringuala kirdeosas. Visiooni on tutvustatud ka vallalehe Saue Valdur märtsinumbris nr 5, mis on saadaval https://sauevald.ee/vallalehe-uldinfo.
 
Üldplaneeringu eelnõu materjalid
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Täiendav info ja ettepanekud
Planeeringute koordinaator Kaili Tuulik, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee, telefon 5453 6167.
 
Järgnevad tegevused
Juunikuus kavandab vallavalitsus saata eelnõu kooskõlastamisele asjaomastesse asutustesse. Eelnõu vastuvõtmine volikogus, sellele järgnev avalik väljapanek ning avalikud koosolekud on plaanitud käesoleva aasta sügisesse.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.