Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneeringu eelnõu

Asjaomased asutused on andnud Saue valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu osas kooskõlastuse, sh osaliselt märkuste ja tingimustega. Kolmele riigiasutusele on saadetud eelnõu täiendavaks kooskõlastamiseks. Menetlusse kaasatud isikud on saanud eelnõu osas arvamust avaldada. Üldplaneeringu kaarti, seletuskirja ning KSH aruannet on muudatusettepanekute osas täpsustatud ja täiendatud.
 
Üldplaneeringu eelnõu materjalid
Avaliku arutelu protokollid
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Täiendav info ja ettepanekud
Planeeringute koordinaator Kaili Tuulik, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee, telefon 5453 6167.
 
Järgnevad tegevused
Eelnõu esitatakse 29.10.2020 volikokku vastuvõtmiseks, sellele järgnevad avalik väljapanek ja avalikud koosolekud.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.