Koostatav üldplaneering

Saue valla üldplaneering

26. detsembril 2020 lõppes Saue valla üldplaneeringu avalik väljapanek. Tulemas on avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Kuna Vabariigi Valitsus pikendas COVID-19 kehtestatud karmimaid piirangid Harjumaal, mis keelavad siseruumides avalike koosolekute läbiviimise, tuleb varem väljakuulutatud avalike arutelude toimumisajad edasi lükata. Teavitame täiendavalt avalike koosolekute toimumisaegadest, kui piirangud lõppevad.
 
Üldplaneeringu materjalid
 
Veebipõhine geoinfosüsteem ArcGIS 
Mugavusteenusena on võimalik üldplaneeringu kaardiga tutvuda ka veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil https://gis.sauevald.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=650e4f2402de4ad585ce3b15f64a73e4.
 
 NB! Rakenduse täpsusaste ületab kordades üldplaneeringu üldistusastet. Üldplaneeringu kaardi mõõtkava on 1:30 000 ehk 1 cm kaardil võrdub 300 meetriga looduses, mistõttu palume rakenduse kasutamisel sellega arvestada!
Täiendav info
Planeeringute koordinaator Kaili Tuulik, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee, telefon 5453 6167.
 
Järgnevad tegevused
Pärast avaliku väljapaneku tulemuste avalikke arutelusid esitatakse üldplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile ning seejärel esitatakse üldplaneering Saue Vallavolikogule kehtestamiseks.

Saue valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada endiste Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna ühinemisel tekkinud Saue valla ruumilised arengusuunad ja -põhimõtted. Volikogu poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratakse tiheasustusalad,  ehitustingimused haja- ja tiheasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine on pikaajaline ning mitmeetapiline protsess, milles on mitu avalikustamise perioodi. Samuti on igaühel võimalik kogu protsessi vältel esitada ettepanekuid ja küsimusi, mis peaks andma kõigile Saue valla elanikele hea võimaluse protsessis kaasa rääkida. Üldplaneeringu koostamise kulgu kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest.