Üldinfo

 

Tegevussuuna nimetus: KOV koostöögruppide tegevussuund
 
Tegevussuuna eesmärk: noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine
 
Tegevussuuna kestus: 01.01.2019 – 31.12.2020
 
Ministri käskkiri 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", väljavõte KOV tegevussuuna kirjeldusest:
„Noorsootöös osalemise võimaluste laiendamiseks ja noorte kaasamise suurendamiseks toetab Eesti Noorsootöö Keskus noorsootöö teenuste osutamist noortele, nõustab omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe ning aitab neil välja töötada ja rakendada omavalitsusüleseid tegevuskavasid. Tegevuse tulemusel paraneb piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostöö. Omavalitsused on võimelised suuremal määral noori, sh tõrjutusriskis noori, noorsootöösse kaasama ning omavalitsuste üleselt paremini kasutama teenuste pakkujate võimalusi."

Tegevussuunad

2016. aastast on Eesti noorsootöömaastik jagatud kolmeks etapiks, millest kaks esimest on tegevused lõpetanud või lõpetamas. Kolmas etapp on hetkel tegutsemas. Kolmanda etapi arenguprogrammi eesmärk on omavalitsuste koostöös jõuda uute ja innovaatiliste lahendusteni noorsootööteenuste pakkumisel.
 
Harjumaal moodustas Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK, alates 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet (HARNO)) kaks piirkondlikku koostöögruppi, mis hakkasid välja töötama uusi innovaatilisi noorsootööteenuseid. Lääne-Harjumaa hakkas tööle viit omavalitsust kaasav Saue koostöögrupp ning Ida-Harjus seitset omavalitsust kaasav Harju koostöögrupp.
 
Lääne-Harju, Saue, Harku, Saku ja Kohila vald on nimetatud ühtseks Saue valla koostöögrupiks, sellega on ühe tegevuse raames liitunud veel Haapsalu linn.
 
Tegevussuundi on viis.
  1. Kahvel ehk kaasamise tahvel - Saue vald (tegevussund jäeti HARNO ettepanekul pooleli)
  2. Piirkonnaülesed noorsootöötajad - Kohila vald
  3. Võrgustikutöö - Saku vald
  4. Infosüsteem - Harku vald
  5. Mänguriiul ratastel - Saue vald, Ääsmäe noortekeskus Exit
Lääne-Harju vald vastutab kogu projekti juhtimise eest.
 
Tegevussuunda finantseeritakse haridus- ja teadusministri kinnitatud, HARNO elluviidavast ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".