Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke .
 
Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
 
Saue vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
 • segaolmejäätmed;
 • paber ja kartong;
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 • suurjäätmed.
 
Eraldi tuleb koguda
 • paber ja kartong;
 • plastid;
 • metallid;
 • klaas;
 • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (pinnas, kivid);
 • pakendid; 
 • puit;
 • tekstiil;
 • suurjäätmed;
 • probleemtoodete jäätmed (luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, klorofluorosüsivesinikke (CFC-sid) (osoonikihti kahandavad ained) sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, patareid ja akud, ohtlikke osi (nt patareid ja akud, elavhõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas, muu aktiveeritud klaas jne) sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed;
 • ohtlikud jäätmed  ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid.

Olmejäätmemahutite minimaalne tühjendussagedus Saue vallas

Tiheasustusalal
 • vähemalt üks kord nelja nädala jooksul
 • vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud
Hajaasustusalal
 • vähemalt üks kord nelja nädala jooksul
 • vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud
Jäätmekonteineri suurus ja jäätmete äraveo sagedus peavad tagama, et konteiner ei täituks üle ja et jäätmed ei kanduks laiali keskkonda.
 
 Graafikujärgne jäätmevedu toimub ka riiklikel pühadel.
 

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja Saue vallas

 1. aprillist 2021 osutab korraldatud jäätmeveo teenust kogu Saue valla territooriumil AS Ragn Sells.

AS Ragn Sells

 
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
Kliendiinfo: 606 0439  E-R 8.00-17.00.
E-postiaadress: info@ragnsells.ee

Artikkel "Kernu ja Nissi piirkonnas vahetub jäätmevedaja"

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine