Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Jäätmeveost ajutise vabastuse taotlemine
 
Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohaliku omavalitsuse üksus jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue Vallavalitsusele täidetud ja allkirjastatud taotluse. E-posti aadressil info@sauevald.ee saadetud taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud.
 
 
Taotluse esitamine
E-posti teel saadetavale taotlusele tuleb lisada digitaalallkiri ning vajaduse korral digitaalne tempel. Kui digiallkirja võimalust ei ole, palume edastada allkirjastatud taotluse originaali tavaposti teel ühele järgmistest aadressidest või tuua taotlus ise Saue Vallavalitsusse või halduskeskusesse.
 
  • Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, telefon 679 0180
  • Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald, telefon 654 1130
  • Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald, telefon 608 7231
  • Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla 76301, Saue vald, telefon 679 3014
 
Taotlust saab täita ka Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes kohapeal.
 
Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kohustus
 
Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost ajutise vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kirjaliku kinnituse peavad esitama need vabastuse saanud jäätmevaldajad, kes on saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse.
 
Kirjaliku kinnituse vorm: vabas vormis kinnitus või soovi korral ette antud vormil Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus.
 
Kirjaliku kinnituse esitamine: Kirjalik kinnitus esitatakse kirjalikult ja allkirjastatult tavaposti või e-posti teel või täidetakse kinnitus Saue Vallavalitsuses.
 
Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.