Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

 

 
Vallavalitsus võib jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse kinnistul alaliselt. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist on võimalik taotleda ühe- kuni kaheaastaseks perioodiks, selleks tuleb vallavalitsusele esitada põhjendatud taotlus.
 
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist ei ole võimalik taotleda ajutiselt, sh talvekuudeks.
 
Kui mingil perioodil aastas või ka aastaringselt tekib vähem jäätmeid, on võimalik pöörduda jäätmevedaja poole ja vähendada või suurendada jäätmemahuti tühjendamise sagedust vastavalt vajadusele.
 
Olmejäätmemahutite minimaalne tühjendussagedus Saue vallas on vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kui biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, siis vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
 
Biolagunevad jäätmed on aia- ja haljastusjäätmed ning kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutustes tekkinud köögi- ja sööklajäätmed.
 
Biolagunevate jäätmete käitlemise nõuded
  • Elamiseks kasutataval kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida kinnistu piirides.
  • Kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale ohutult ning nii, et need ei põhjustaks kahjurite ja haisu teket.
  • Elamiseks kasutataval kinnistul tekkivaid biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud kinnistes kompostimiskastides ehk kompostrites, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad.
  • Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.
  • Kompostimisnõud ja –aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt kolme meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

JÄÄTMEVEOST VABASTUSE TAOTLEMINE ERANDKORRAS 

Vallavalitsus võib erandkorras kuni kolme aasta talveperioodiks lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kõik ühe aiandusühistu kinnistud,
  • kui need on omavahel kokku leppinud ja võtnud kasutusse ühise kogumismahuti korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide osas;
  • kui talvisel mitteliitunuks lugemise perioodil ei kasutata või ei elata ühelgi aiandusühistu kinnistul. 
Et võtta kasutusele ühine kogumismahuti, tuleb pöörduda vallavalitsusse, kes annab nõusoleku ühise mahuti kasutamiseks või keeldub sellest põhjendatult. Kui nõusolek on olemas, on jäätmevaldajal võimalik sõlmida jäätmevedajaga ühise kogumismahuti kasutamiseks jäätmekäitlusleping.
 
Seejärel tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitada vallavalitsusele põhjendatud avaldus. Mitteliitunuks lugemise avalduse juurde on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid dokumente (nt elektriarveid) ja selgitusi, kontrollida esitatud andmete õigsust ja jäätmekäitluse korraldust kohapeal.
 
E-posti aadressil info@sauevald.ee saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Taotlust saab täita ka Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes kohapeal, saata tavapostiga või tuua ise kohale.
 
MITTELIITUNUKS LOETUD JÄÄTMEVALDAJA KOHUSTUS 
 
Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või seda kasutatud. Kes kirjalikku kinnitust ei esita, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 
Kinnitus tuleb vallavalitsusele esitada kirjalikult vabas vormis või soovi korral ette antud vormil e-posti aadressil info@sauevald.ee, saata tavapostiga või tuua ise kohale.
 
LISAINFO

 

KONTAKT

Marleen Leht  
keskkonnaspetsialist  
E-post: marleen.leht@sauevald.ee  
Telefon: 5357 3361