Lastekaitse Saue vallas

Lastekaitsespetsialistide tööülesannete jaotus 
 
Piirkonna lastekaitsespetsialistid
 • Estelle Laane: Laagri, Vatsla
 • Reili Raamat: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Hüüru, Saue, Vanamõisa
 • Marelle Papli: Ääsmäe, Muusika, Tuula, Pällu, Maidla, Koppelmaa, Jõgisoo, Koidu, Alliku. Lisaks tegeleb Marelle suhtlus- ja hooldusõiguse küsimustega
 • Jana Mõttus: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga,  Mõnuste, Pohla, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste
 
Valdkondlikud lastekaitsespetsialistid
 • Signe Algma: suhtlus- ja hooldusküsimused, muude küsimustega seotud kohtumenetlused
 • Liis Tooming: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi, vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilaste bussiringid
 
 

Lastekaitse tegevusvaldkonnad

 • vanemate teavitamine ja nõustamine lapse eakohasest arengust, vajadustest, õigustest ning suunamine psühholoogilisele vm teenusele;
 • laste ja noorte nõustamine koduse olukorra, konfliktide lahendamise, kiusamise jm puhul ning teenustele suunamine;
 • abivajava lapse ja tema pere hindamine juhtumiplaani koostamise, vajalikele teenustele suunamise sh  asendushooldusteenusele paigutamine ja järelvalve korraldamine vastavalt lastekaitse seadusele;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine;
 • kodukülastused koduse olukorraga tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks;
 • juhtumipõhine võrgustikutöö erinevate asutuste ja spetsialistidega;
 • vanemate nõustamine hooldusõiguse küsimustes, kokkulepete sõlmimine lapse elukorralduse, suhtlemise jm küsimustes ning lepitamisele suunamine;
 • kohtule arvamuse esitamine – lapse suhtlemiseks lahuselava vanemaga, hooldusõiguse üleandmise, piiramise  või äravõtmise küsimustes;
 • vanemliku hoolitsuseta lapse õiguste tagamiseks kohtule avalduse esitamine. Hooldusperre, eestkostele või asendushooldus teenusele suunamine ja koostöö teenuse osutajaga;
 • elatise küsimustes nõustamine;
 • eestkoste korraldamine ning järelvalve, järelhooldusteenuse korraldamine;
 • lapse perekonnas hooldamisele või asenduskodu teenusele suunamine;
 • koostöös politseiga kodukülastused ja vestlused peredega, kui peres on vägivaldsed suhted või laste suhtes kasutatakse vägivalda;
 • koostöö haridusasutuste ja lapsevanemaga lapse käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku erivajaduse vm probleemide ilmnemisel nõustamine ja vajadusel teenusele suunamine ning juhtumiplaani koostamine;
 • koostöö koolidega lapse koolikohustuse täitmiseks, vajadusel probleemide kaardistamine, teenusele suunamine ja järelevalve;
 • haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase arengu, vajaduste ja õiguste küsimustes;
 • koostöös haridusasutustega lastele ja lapsevanematele koolituste läbiviimine lapse arengut toetavatel teemadel;
 • koostöövõrgustiku loomine erinevate osapooltega,  lastekaitsealase preventiivset töö korraldamine sh. osalemine valdkondlike komisjonide töös;
 • 16-26 aastaste mitteõppivate või mittetöötavate noorte nõustamine;
 • laste ja peredega seotud KOV sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine;
 • laste hoolekannet reguleerivate kohaliku omavalitsuse õigusaktide, eelnõude ja aastaeelarve projekti koostamisel osalemine;
 • oma töövaldkonnas statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud korras.

Perekonda toetavad teenused Saue vallas

 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (individuaal- ja perenõustamine)
 • teraapia (pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia, kunstiteraapia)
  perelepitus (riiklik)
 • tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele
 • peretugiisikuteenus toimetulekuraskustes perele
 • mobiilne noorsootöö
 • Imelised Aastad vanemaharidusprogramm ja Gordoni perekool.
Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva vestluse ja avalduse alusel.
 
SOVA (klõpsa lingil)
SOS lasteküla anonüümne ja konfidentsiaalne vestlusplatvorm lastele, kellel on mure, millest ei soovi/saa kuskil mujal rääkida.