Lastekaitse Saue vallas

Lastekaitsespetsialistide tööülesannete jaotus 1. juunist 2021 
 
Piirkonna lastekaitsespetsialistid
 • Estelle Laane: Alliku, Laagri
 • Reili Raamat: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Vatsla, Hüüru, Koidu, Jõgisoo, Saue, Vanamõisa
 • Marelle Papli: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Ääsmäe, Kustja, Laitse, Maidla, Metsanurga, Muusika, Mõnuste, Pohla, Pällu, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Koppelmaa, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Maidla, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Tuula, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste
 
Valdkondlikud lastekaitsespetsialistid
 • : suhtlus- ja hooldusküsimused, muude küsimustega seotud kohtumenetlused
 • Liis Tooming: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi, vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilaste bussiringid
 
 

Lastekaitse tegevusvaldkonnad

 • vanemate teavitamine ja nõustamine lapse eakohasest arengust, vajadustest, õigustest ning suunamine psühholoogilisele vm teenusele;
 • laste ja noorte nõustamine koduse olukorra, konfliktide lahendamise, kiusamise jm puhul ning teenustele suunamine;
 • abivajava lapse ja tema pere hindamine juhtumiplaani koostamise, vajalikele teenustele suunamise sh  asendushooldusteenusele paigutamine ja järelvalve korraldamine vastavalt lastekaitse seadusele;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine;
 • kodukülastused koduse olukorraga tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks;
 • juhtumipõhine võrgustikutöö erinevate asutuste ja spetsialistidega;
 • vanemate nõustamine hooldusõiguse küsimustes, kokkulepete sõlmimine lapse elukorralduse, suhtlemise jm küsimustes ning lepitamisele suunamine;
 • kohtule arvamuse esitamine – lapse suhtlemiseks lahuselava vanemaga, hooldusõiguse üleandmise, piiramise  või äravõtmise küsimustes;
 • vanemliku hoolitsuseta lapse õiguste tagamiseks kohtule avalduse esitamine. Hooldusperre, eestkostele või asendushooldus teenusele suunamine ja koostöö teenuse osutajaga;
 • elatise küsimustes nõustamine;
 • eestkoste korraldamine ning järelvalve, järelhooldusteenuse korraldamine;
 • lapse perekonnas hooldamisele või asenduskodu teenusele suunamine;
 • koostöös politseiga kodukülastused ja vestlused peredega, kui peres on vägivaldsed suhted või laste suhtes kasutatakse vägivalda;
 • koostöö haridusasutuste ja lapsevanemaga lapse käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku erivajaduse vm probleemide ilmnemisel nõustamine ja vajadusel teenusele suunamine ning juhtumiplaani koostamine;
 • koostöö koolidega lapse koolikohustuse täitmiseks, vajadusel probleemide kaardistamine, teenusele suunamine ja järelevalve;
 • haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase arengu, vajaduste ja õiguste küsimustes;
 • koostöös haridusasutustega lastele ja lapsevanematele koolituste läbiviimine lapse arengut toetavatel teemadel;
 • koostöövõrgustiku loomine erinevate osapooltega,  lastekaitsealase preventiivset töö korraldamine sh. osalemine valdkondlike komisjonide töös;
 • 16-26 aastaste mitteõppivate või mittetöötavate noorte nõustamine;
 • laste ja peredega seotud KOV sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine;
 • laste hoolekannet reguleerivate kohaliku omavalitsuse õigusaktide, eelnõude ja aastaeelarve projekti koostamisel osalemine;
 • oma töövaldkonnas statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud korras.
 

Perekonda toetavad teenused Saue vallas

 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (individuaal- ja perenõustamine)
 • teraapia (pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia, kunstiteraapia)
 • perelepitus
 • tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele
 • peretugiisikuteenus toimetulekuraskustes perele
 • mobiilne noorsootöö
 • raseduskriisi nõustamine
 • Imelised Aastad vanemaharidusprogramm ja PREP paarisuhte arendamise programm
 
Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva vestluse ja avalduse alusel.