Maamaksu määr

Saue Vallavolikogu kinnitas 21. detsembril 2017 määrusega nr 38 maamaksu määrad ja tingimused maamaksu vabastuse andmiseks Saue vallas.

Maamaksumäär ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas

Maamaksumäärad

  • põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • ärimaa maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  • punktides 1 ja 2 nimetamata maa (sealhulgas ka elamumaa ja õuemaa) maamaksumääraks on 2,0 protsenti.

Maamaksust vabastuse tingimused

Maamaksust vabastusele on õigus represseeritul ja represseerituga võrdsustatul isikul okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Maamaksuvabastuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
  • dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse" § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  • maksustatava katastriüksuse aadress ja pindala;
  • maakasutuse ulatus.

Maksuvabastuse taotlus  peab olema esitatud vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks. 

Maksuvabastuse taotlust ei ole vaja uuesti esitada, kui eelmises taotluses esitatud andmetes ei ole muudatusi.

Maksuvabastuse andmise otsustab vallavalitsus, kinnitades oma korraldusega hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks maksuvabastuse saajate nimekirja jooksva aasta kohta.

Vastavalt maamaksuseadusele on maamaksu tasumisest vabastatud  maa omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Ühis- või kaasomandis oleva maa puhul jaguneb eeltoodud vabastus vastavalt omandiosa suurusele.

Jooksva aasta maksuteate väljastab rahvastikuregistris olevale kontaktile Maksu- ja Tolliamet – kui rahvastikuregistri andmetes on maaomanikul olemas e-kirja aadress, eelistatakse maksuteated edastada elektrooniliselt.

Tasumine toimub  Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, seega ei ole vallavalitsuses infot, kes kui palju ja millal tasus. Näiteks infot, et kas on ettemaksu või võlgu peab uurima ikka Maksu- ja Tolliametist;

Palume maamaksu kohta tekkivate küsimuste korral vallavalitsusega ühendust võtta.

Lisainfo

Aime Renser, maakorraldusspetsialist

5300 6491