Õpilaste tunnustamine

 

 Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
Saue valla õpilasi tunnustatakse gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga, kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega ning rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinemise eest (1.-6. koht).
 
Tunnustus on rahaline preemia. Tunnustusele on õigus õpilasel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
 
Rahalised preemiad lõpetajatele
  • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot
  • gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot
  • kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 300 eurot
  • gümnaasiumi riigieksamil tulemuse 100 punkti saajale või seda asendavale haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel võõrkeele rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami tasemel C1 või C2 sooritajale 100 eurot
 
Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil tunnustab vallavalitsus Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga järgmiselt:
  • 1. – 6. koht rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või konkursil 500 eurot;
  • 1. – 6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 300 eurot.
 
Rahaliste preemiate saamiseks esitab Saue valla õpilane või tema esindaja või kool taotluse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse preemia saaja järgmised andmed:
  • eesnimi ja perekonnani; 
  • elukoht ja arveldusarve number;
  • õppeasutus;
  • tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Margit Ots
haridusspetsialist
Telefon: 511 2820