Planeeringute kehtetuks tunnistamine

Teated detailplaneeringute (osaliselt) kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Linnavalitsuse 22. märtsi 2017. aasta korraldusega nr 80 kehtestatud Saue linna Kütise tn 4 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu ja Saue linna Kütise tn 4 projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada.
Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering on tänase päeva seisuga realiseerimata, on ajas vananenud ja ei võimalda rajada keskuse juhtotstarbega maale piisavalt mitmekesiste kasutusvõimalustega hoonet. Sellest tulenevalt planeeritava kinnistu omanik (Saue vald) soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul ning on algatanud avatud menetluse eesmärgiga määrata kinnistule kaasaja nõuetele vastava keskusehoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue linnas Kütise tn 4 kinnistul (katastritunnus 72801:002:0138; 2291m²; ärimaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%) olemasoleva ekspluatatsioonis oleva, kuid amortiseerunud ühiskondliku hoone lammutamiseks ja selle asemele uue multifunktsionaalse keskusehoone rajamiseks kaasajastatud ruumiprogrammiga, mis täidab tänase Saue valla ühiskondlikku nõudlust ja vajadusi.

Arvamused palume esitada hiljemalt 16. novembriks 2020 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald.

eelnõud ja nende juurde kuuluvad lisadokumendid

täiendav info eskiisprojekti kohta

 
Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2020. aasta otsusega nr 40 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. juuni 2011. aasta otsusega nr 45 kehtestatud Alliku küla Pilliroo tn 26 ja 28 kinnistute detailplaneeringu ehitusjärjekorra osas. Otsusega ei muudetud detailplaneeringus sätestatud ehitusõigust ega maakasutustingimusi, vaid reguleeriti ainult planeeringu elluviimise majanduslikke küsimusi, sh võimaldati ehitusjärjekorra asendamist valla kasuks seatava finantstagatisega.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 30.04.2020. aasta otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 002 kehtestatud Alliku küla Saueaugu II-a ja Välja kinnistute detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas. 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.03.2020. aasta otsusega nr 16 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 11. märtsi 2008. aasta korraldusega nr 169 kehtestatud Alliku küla Kurra VII ja Põlde I kinnistute detailplaneeringu (veevarustuse lahenduse ja osaliselt ehitusõiguse osas). 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 27.02.2020. aasta otsusega nr 13 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 8.02.2011. aasta korraldusega nr 63 kehtestatud Maidla küla Tammemetsa kinnistu detailplaneeringu.
otsus
 
Saue Vallavolikogu 26.09.2019. aasta otsuse nr 53 "Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla küla Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine tehnovõrkude lahenduse ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas" osaline kehtetuks tunnistamine
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas oma 28.11.2019 otsusega nr 64 osaliselt kehtetuks Saue Linnavolikogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega nr 169 kehtestatud Saue linna Uus-Arutänava piirkonna detailplaneeringu Tule tn 39 (72703:001:0449) ärimaa sihtotstarbega krundi osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.10.2019. aasta otsusega nr 61 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 235 kehtestatud Maidla küla Rebaseuru kinnistu detailplaneeringu 
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019. aasta otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Saue Vallavalitsuse 16.05.2006. aasta korraldusega nr 479 kehtestatud Koppelmaa külas Lubjaahju 3 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas.
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019. aasta otsusega nr 53 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla külas Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu tehnovõrkude lahenduse ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas. 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 29.08.2019. aasta otsusega nr 48 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas.
otsus


Saue Vallavolikogu tunnistas 26.06.2019. aasta otsusega nr 41 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 22.12. 2005. aasta otsusega nr 128 kehtestatud Püha küla Tamme kinnistu detailplaneeringu (Püha küla Kivi tee 8, 12, 14, 16, 18, 20, Kivi tee  L1 ja L2 kinnistute) veevarustuse lahenduse osas. 
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. aprilli 2019 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu tootmismaa kruntide Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29. novembri 2018 otsusega nr 87 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 11 kinnistu osas.
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. oktoobri 2018. aasta otsusega nr 80 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2005. aasta otsusega nr 12 kehtestatud Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringu Paju tee 31 kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. jaanuari 2018. aasta otsusega nr 8 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 7 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 30. novembri 2017. aasta otsusega nr 102 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. mai 2008. aasta korraldusega nr 331 kehtestatud Maidla küla Mäealuse kinnistu detailplaneeringu Orava tee 3 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 51 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldusega nr 392 kehtestatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 22 (72701:002:2064).
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu Muinasasula tee 14 (72701:001:0714) kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 37 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 24. juuli 2012. aasta korraldusega nr 537 kehtestatud Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. 

otsus 

otsuse Lisa nr 1

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 38 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 236 kehtestatud Vanamõisa küla Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2015 otsusega nr 59 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 001 kehtestatud Alliku küla Juhkomäe 5 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 20.12.2012 otsusega nr 106 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 23. detsembri 2002 otsusega nr 013 kehtestatud Hüüru küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu ning Saue Vallavolikogu 21. juuni 2012 otsusega nr 58  kehtestatud Hüüru küla Jõeääre 3 kinnistu detailplaneeringu.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2016 otsusega nr 83 osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla Villa-Veronika kinnistu detailplaneeringu Aimari kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 91 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme küla Timuti kinnistu detailplaneeringu Männituka (72704:002:0584) kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 92 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 6.04. 2010. aasta korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru küla Soo kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 30.03.2017 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 04.03.2008. aasta korraldusega nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu detailplaneeringu Tuuliku tee 1 (72704:002:0543) kinnistu osas.
otsus