Puurkaevud

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.
 
Peamised tegevused
 • asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega
 • projekti koostamine litsentsi omava ettevõtte poolt, projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga, ehitusloa väljastamine
 • puurkaevu või -augu rajamine ja andmete kandmine registritesse
 • puurkaevu või -augu kasutusele võtmine (kasutusteatis või kasutusluba)
 
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine 
Enne puurkaevu/-augu rajamist tuleb puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada puurkaevu/-augu asukoha kooskõlastamise taotlus.  
 
Puurkaevu/-augu rajamine
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult.
 
Puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja rajamise taotluse koos nõutavate lisadega tuleb esitada digitaalselt Ehitisregistri kaudu www.ehr.ee.
 
Puurkaevu- ja puuraugu ehitusloa taotluse läbivaatamisele rakendub riigilõiv vastavalt „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse" § 331'2 „Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine". Rohkem infot: http://sauevald.ee/riigiloiv.
 
Kui projekt on Keskkonnaametilt saanud kooskõlastuse, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa läbi ehitisregistri, pärast mida võib asuda puurkaevu või -auku rajama. Puurkaevu andmed tuleb kanda pärast rajamist ka Keskkonnaregistrisse (kannab puurkaevu ehitaja ise).
 
Kasutusele võtmine
Viimane samm on puurkaevu või -augu kasutusele võtmine ehk tuleb taotleda vastavalt puurkaevu või -augu olemusele (olenevalt tootlikkusest ja kasutajate arvust) kas kasutusteatist või kasutusluba.
Teatis või taotlus esitatakse läbi riikliku Ehitisregistri. Selleks on vajalik enda ID-kaardiga autentimine ning seejärel otsinguga olemasoleva ehitise (puurkaevu) otsinguga leidmine. Kaevu registrikoodile klikkides avanevad kaevu andmed ning taotluse/teatise saab esitada
ehitise üldandmete juures oleva nupu Esita uus taotlus või teatis alt.
 
Vormid
 1. Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm
 2. Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm
 3. Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm
 4. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm
 5. Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm
 6. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm
 7. Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm
 8. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm
 
Õigusakt