Raieloa taotlus

 

Raieluba peab olema:
  • erakinnistul kasvava puu (ka põõsa) raieks, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm, v.a viljapuud;
  • avalikel aladel kasvava mistahes rinnasdiameetriga mistahes puu- ja põõsa raieks;
  • kuivanud või ohtlikuks muutunud puu raieks;
  • ehitusaluse puu raieks;
  • puu tüveharu ja ladva eemaldamiseks ning puu võra vähendamiseks rohkem kui 25%.
 
Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel.
 
Raieloa saamiseks esitatakse vähemalt 30 päeva enne raie kavandamist vormikohane raieloa taotlus. Raieloa taotlusele lisatakse nõutud lisadokumendid ja kooskõlastused määruse § 4 lõige 2 ja 3 kohaselt.
 
Raieluba väljastatakse tasuta. Vajadusel ja vastavalt määrusele tuleb raiutav puu asendada uuega – asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.
 
Puude raiel ja hoolduslõikusel on soovitav juhinduda Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse standardisarjast EVS 939 „Puittaimed haljastuses".
 
Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas korras sätestatud raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib kehtiva ehitusloa olemasolul asuda teostama pärast ehitamise alustamise teatise esitamist või ehitusteatise esitamise kohustuse korral selle jõustumise järgselt.
 
Ehitusprojektis peab geoalusel kajastuma täpne raiutav puude arv ja liigiline koosseis.
 
 Raierahu algab 15. aprillil ja kehtib 15. juulini.
Asendusistutust on võimalik kompenseerida ka rahaliselt.  Kui asendusistutust ei ole võimalik läbi viia avalikel aladel või krundil, kus toimus raie, on põhjendatud juhul võimalus kompenseerida asendusistutus vallavalitsuse poolt kindlaks määratud haljastusühiku hinnale.
 
Enne määruse jõustumist puu raieks ja hoolduseks välja antud load kehtivad nende kehtivuse tähtaja lõpuni või kehtetuks tunnistamiseni ning määratud asendusistutuse kohustus tuleb täita täies mahus.
 
Eritingimus
  • Tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajava (avariiohtliku) puu korral teatab kinnisasja omanik või valdaja Saue Vallavalitsusele esimesel võimalusel likvideerimist vajavate puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel saadab puudest foto. Saue Vallavalitsus fikseerib puu kohese likvideerimise vajaduse, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust esitatud kirjeldusele. Kohest likvideerimist nõudvale puule raieluba ei vormistata.
LISAINFO
Birgit Panksepp  
keskkonnaspetsialist  
tööpiirkond Saue linn, ühinemiseelne Saue vald  
E-post: birgit.panksepp@sauevald.ee  
Telefon: 5344 6686