Raieloa taotlus

 

Raieluba peab olema:
  • erakinnistul kasvava puu (ka põõsa) raieks, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm, v.a viljapuud;
  • avalikel aladel kasvavate mistahes rinnasdiameetriga mistahes puu- ja põõsa raieks;
  • kuivanud või ohtlikuks muutunud puu raieks;
  • ehitusaluse puu raieks;
  • puu tüveharu ja ladva eemaldamiseks ning puu võra vähendamiseks rohkem kui 25%.
 
Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel.
 
Raieloa saamiseks esitatakse vähemalt 30 päeva enne raie kavandamist vormikohane raieloa taotlus. Raieloa taotlusele lisatakse nõutud lisadokumendid ja kooskõlastused määruse § 4 lõige 2 ja 3 kohaselt.
 
Raieluba väljastatakse tasuta. Vajadusel ja vastavalt määrusele tuleb raiutav puu asendada uuega – asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.
 
Eritingimus
  • Tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajava (avariiohtliku) puu korral teatab kinnisasja omanik või valdaja Saue Vallavalitsusele esimesel võimalusel likvideerimist vajavate puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel saadab puudest foto. Saue Vallavalitsus fikseerib puu kohese likvideerimise vajaduse, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust esitatud kirjeldusele. Kohest likvideerimist nõudvale puule raieluba ei vormistata.
LISAINFO
Birgit Panksepp  
keskkonnaspetsialist  
E-post: birgit.panksepp@sauevald.ee  
Telefon: 5344 6686  

 

Helari Buht  
keskkonnaspetsialist  
E-post: helari.buht@sauevald.ee  
Telefon: 5357 3361

 

Raieloa taotluse vorm pdf

Raieloa taotluse vorm docx