Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2018-2029

AS-i Kovek, AS-i Nissi Soojus ja OÜ Haiko Teenused ühinemisleping

 

Muudatus puudutab Maidla küla ÜVK joonist, et võimaldada ÜVK-iga liitumist Urumarja AÜ 6, 7 ,8 ,9 ja Jõe AÜ 11-15 kinnistutele. Lisandusid ka reoveepumplad, millest ühe asukohta on muudetud selliselt, et see ei kattu puurkaevu sanitaarkaitsealaga.

Määruse lisad