Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna allalaetavad avaldused

Iga toetuse saamise eelduseks on kirjalikult vormistatud avaldus, vajadusel koos nõutavate lisadokumentidega. 
Avalduse registreerib vastuvõtusekretär, kes edastab selle vastavale ametnikule edaisiseks menetluseks.
Digitaalselt allkirjastatud avaldused saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Gümnaasiumitoetuse avaldus (kehtib endise Nissi ja Kernu valla territooriumil)

Hoolduspere toetuse avaldus

Koduse lapse toetuse avaldus

Tugitoetuse avaldus (65-aastased ja vanemad)

Tugitoetuse avaldus (puudega laps kuni 16 eluaastat)

Puudega isiku transporditoetuse avaldus

Puudega lapse koolitranspordi toetuse avaldus

Eestkostetava toetuse avaldus

Viipekeele teenuse toetuse avaldus

Laste ravimitoetuse avaldus

Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetuse avaldus

Kooli- ja lasteaiatoidutoetuse avaldus

Terviseabi toetuse avaldus

Hoolekandeasutuse teenuse toetuse avaldus

Õpilaskodu kulude toetuse avaldus

Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse avaldus

Lapse ühekordse vajaduspõhise toetuse avaldus

Erakorralise ühekordse toetuse avaldus

Vältimatu sotsiaalabi toetuse avaldus

Puudega lapsele hooldaja määramise avaldus

Riikliku toimetulekutoetuse avaldus

Aruanne riikliku toimetulekutoetuse taotleja vara kohta

Raske või sügava puudega lapsele teenuse või toetuse saamise avaldus

Raske või sügava puudega täiskasvanud isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramise avaldus

Sotsiaalteenuse taotlemise või hüvitamise avaldus