Talvine teehooldus

Ära pargi autot saha tööd segama

 
Vallavalitsuse teedespetsialistid paluvad autosid mitte parkida tänavate ja teede äärde, kus need lumesaha tööd takistavad. 
 
Sama lugu on, kui kaugema paiga elanik otsustab auto lumevangi jäämise hirmus suurema tee äärde jätta. Sedaviisi pargitud masin on tüliks ees lumesahale, ohtlik autole endale ja teistele liiklejatele.
 
 
Kaardilt leiate, millistel teedel korraldab talvist teehooldust Saue Vallavalitsus ja milline on tee talvise hoolduse prioriteetsus.
 
  • Punase värviga tähistatud teed ja tänavad, millel liigub ühistransport, sh koolibussid, lükatakse lahti esmajärjekorras.
  • Järgnevad rohelised ehk teised ühiskondlikus kasutuse olevad teed ja tänavad ning seejärel need, mis märgitud kollase värviga ja mis reeglina viivad üksiku(te) majapidamise(te) juurde.
  • Taotluse alusel lahti lükatavate erateede värv on lilla.
  • Riigiteed kannavad katkendlikku sinist joont. Saue vallas hooldab riigiteid Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel Verston OÜ.
 
Vallateede ja erateede (avalduse alusel) talihooldajad
 
Saue Vallavalitsus viis läbi hanke, mille tulemusena selgusid ettevõtted, kes teostavad Saue vallas teede talihooldust perioodil 2022 sügis kuni 2025 kevad.
 
Saue vald on jaotatud neljaks hooldepiirkonnaks.
 
I piirkond
Vatsla, Hüüru, Püha, Kiia, Koidu, Alliku, Laagri, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo, Valingu, Jõgisoo (Keila jõest põhja pool)
I piirkonda hooldab OÜ Kalsep
Valvetelefon 513 5136, e-mail lumi@kalsep.ee 
 
II piirkond
Saue linn
II piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5192 2110, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
III piirkond
Jõgisoo (Keila jõest lõuna pool), Koppelmaa, Ääsmäe, Maidla, Pällu, Tuula, Pärinurme, Tagametsa, Muusika, Metsanurga, Allika, Kabila, Ruila, Laitse, Vansi, Kohatu, Kirikla, Kernu, Haiba, Mõnuste ja Pohla
III piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5919 6559, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
IV piirkond
Kaasiku, Hingu, Kibuna, Munalaskme, Jaanika, Aude, Odulemma, Ürjaste, Mustu, Nurme, Vilumäe, Riisipere, Madila, Lehetu, Ellamaa, Turba, Lepaste, Viruküla, Tabara, Siimika
IV piirkonda hooldab Vaistar Grupp OÜ
Valvetelefon 5800 7237, e-mail soosalu@soosalu.ee
 
Teede talihooldust teostavate firmade valvetelefonile vastamise kellaajad vastavalt lepingule 
 
 Valvesse määratud isik peab telefonile vastama vähemalt viiel päeval (E-R) minimaalselt kell 9.00-18.00.
 Raskete ilmastikuolude puhul (suur lumesadu, tuisk või lumetorm) peab olema tagatud kõne vastuvõtt ka nädalavahetusel (L-P) minimaalselt kell 10.00-17.00.
 
Tasuta talvine teehooldus Saue valla erateedel

Avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemist reguleerib Saue Vallavolikogu määrus "Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord".

 
Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Saue vallas asuvatele erateedele, mis jäävad Saue valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab järgmistele tingimustele:
  • tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
  • tee servad on takistustest puhastatud või need (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  • tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemalt poolt teed;
  • tee kõrval on ruumi, kuhu lund lükata;
  • tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  • tee omanik on rakendanud meetmeid lumetuisust tekkinud tuisuvaalude ärahoidmiseks (hekkide rajamine tee äärde, tuisuvõrkude või redelite paigaldamine vms).
Tasuta lumetõrje teenust ei osutata erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel.
 
Aiandusühistu siseteedel osutatakse tasuta lumetõrje teenust, kui seal elab vähemalt 15 Saue valda registreeritud elanikku või vähemalt viies erinevas elamus on Saue valda registreeritud elanikud. Lisaks eelpool nimetatud tingimustele ei tohi pääs aianduühistusse olla piiratud värava või tõkkepuuga ning tööd ei tohi segada tänavatele pargitud autod.