« Tagasi

Adven Eesti AS-i õhusaasteloa menetlemise algatamise teade

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i (registrikood: 10066299; aadress: Kassi tn 1, Tallinn, Harju maakond, 12618) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.11.2018 nr 15-2/18/18479. 
 
Saue Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
 
Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba Harju maakonnas Saue vallas Saue linnas Kasesalu tn 3 (katastritunnus:72601:001:0416) kinnistul paikneva käitise heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks. Ettevõtte põhitegevusala ja tegevus, millele õhusaasteluba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK: 35301). Kasesalu tn 3 kinnistule rajatakse kaugküttekatlamaja Saue linna kaugküttetarbijate soojusega varustamiseks. Katlamajja paigaldatav tahkel kütusel töötav katel on planeeritud katma Saue linna kaugküttevõrgu baaskoormust.
 
Rajatavasse katlamajja paigaldatakse üks tahkel kütusel töötav eelkoldega kuumaveekatel, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 3,53MWth. Kütusena kasutatakse katlamajas puitkütust või tükkturvast, mille aastakogused on vastavalt 9450 tonni ja 6550 tonni. Katlamajas põletatakse korraga vaid ühte kütuseliiki. Põlemisel tekkivate suitsugaaside puhastamiseks paigaldatakse püüdeseadmetena multitsüklon ja elektrifilter. Samuti paigaldatakse katla järele suitsugaaside kondensaator suitsugaaside jääksoojuse taaskasutamiseks. Katlamaja heitallikaks on üks 21 meetri kõrgune korsten. Katlamaja on planeeritud käitada aastaringselt ehk kuni 8700 tundi aastas.
 
Katlamaja territoorium piirneb põhja, lõuna ja ida suunal peamiselt tootmis-ja ärimaadega. Tootmisterritooriumist ca 270 meetri kaugusel loodes paiknevad valdavalt elamumaad. Saue linna lähim elamumaa (Nurmesalu tn 1; katastritunnus: 72801:002:0091) paikneb katlamaja territooriumist ca 240 meetri kaugusel lääne suunas. Natura 2000 linnu-ja loodusalasid ettevõtte tootmisterritooriumil ega selle lähiümbruses ei paikne. Lähimaks kaitstavaks loodusobjektiks on Saue mõisa park (keskkonnaregistrikood: KLO1200566), mis jääb rajatavast katlamajast ca 230 meetri kaugusele kirdesse.
 
Adven Eesti AS-i rajatav katlamaja vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 3 lõikest 1, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või enam. Kasesalu tn 3 rajatava katlamaja põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 3,53MWth ja seetõttu on tegevuseks vajalik õhusaasteloa olemasolu.
 
Keskkonnaamet edastas Saue Vallavalitsusele Adven Eesti AS-i õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse andmiseks 30.11.2019.
 
Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Narva mnt 7a, Tallinn, tel 674 4805) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/.
 
Kuni õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172.
 
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.