« Tagasi

Ootame vallaelanikke kandideerima rahvakohtunikuks Harju Maakohtusse

Harju Maakohtu rahvakohtunike volitused lõpevad 4. mail 2019. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevusse.
 
Omavalitsuse esitatavate kandidaatide arv on seotud selles elavate inimeste arvuga. Saue vallal tuleb esitada 4. märtsiks Harju Maakohtule 10 rahvakohtuniku kandidaati.
 
Sestap ootab Saue Vallavalitsus vallaelanikelt sooviavaldusi rahvakohtuniku kandidaadiks nimetamiseks hiljemalt 10. veebruariks 2019 e-posti aadressil info@sauevald.ee. Avaldusse tuleb märkida nimi, elukoht, isikukood ning kinnitus, et isik vastab kohtute seaduse § 103 sätestatud nõuetele.
Rahvakohtunike tööd tasustatakse riigieelarvest. Tasu määr on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga. Rahvakohtunikuks ei saa nimetada isikut kaheks järjestikuseks perioodiks.
 
Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et kohtuistungitel tuleb osaleda alates esimesest kohtuistungist kuni asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ja see periood võib olla mitmete kuude pikkune. Eeltoodu tõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja reaalne võimalus rahvakohtuniku töös osalemiseks.
 
Tööandja peab rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kandideerijal olema tööandja eelnev nõusolek.
 
Kohtute seadusest tulenevad nõuded rahvakohtunikule
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
 
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.
 
Kristiina Rebane
Vallasekretär