« Tagasi

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jääpurikad hoonete katustelt õigeaegselt ära koristada

Tänavune talv on lumerohke, lumi aina kuhjub igale poole, ka majade katustele. Tänavapildis on näha palju hooneid, mille katused on lumest puhastamata. Räästaservas ripuvad jääpurikad, mis üha suuremaks kasvavad ning möödakäijatele ja räästa all parkivatele autodele tõsist ohtu kujutavad.
 
Esimene juhtum katuselt pudenenud jääpurikaga, mis mööduvat last riivamisi käe pihta tabas, on Saue vallas juba aset leidnud.
 
Aga kui purikas oleks kukkunud paarkümmend sentimeetrit kõrvale?
 
Sestap palun hoolime omadest ning täidame omi majaomaniku kohustusi, mille hulgas ühena on kõrvaldada ehitiselt lumi ja jääpurikad. Samuti tagada nende tööde tegemise ajal ohutus, piirates ohtliku töötsooni lindiga.
 
Kui majaomanik arvab, et näiteks seina äärde asetanud puulipid või maja seda külge piirav ohutuslint, kust lumi või purikad võivad alla kukkuda, on piisav hoiatusmeede, siis see ei ole õnnetuse ärahoidmiseks piisav ja ei päästa omanikku õnnetuse korral ka vastutusest.
 
Kui hooldamata katuselt langev lumi või jääpurikas peaks tekitama kahju inimesele või räästa all parkivale sõidukile, tuleb kahjud hüvitada just nimelt majaomanikul, kortermaja puhul kõigil korteriomanikel solidaarselt.
 
Sestap on paslik majaomanikele meelde tuletada, et ohutuse tagamiseks tuleb jälgida katusele kogunenud lume kogust ning vajadusel lumi ja jää õigeaegselt ära koristada.
 
Lisaks tuleb eemaldada katuseräästasse tekkinud jääpurikad.
 
Paks lumi ohustab ka katusekonstruktsioone. Äsja sadanud värske lume kiht katusel ei tohiks ületada ühte meetrit, seisnud lume kiht poolt meetrit ja sulaga märjaks muutunud lume kiht 30 sentimeetrit.
 
Ülekoormuse vältimiseks on soovituslik üle vaadata projekteerimisel arvestatud lumekoormus ehitusprojektist või hoone või katuse hooldusjuhendist, kui see olemas on.
 
Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi.
 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust.
 
Samuti tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuseräästa rennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sademe- ja lumesulamisvee ärajuhtimist.
 
Nõuded lume ja jää koristamisele
  • Eelnevalt hinnake, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli abil.
  • Enne katusele minekut tehke kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust).
  • Juhul kui teil puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, tellige katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
  • Katusele minnes arvestage ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada. Võimaluse korral paigaldage katuse servadesse ajutised piirded, mis peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest.
  • Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada).
  • Jälgige, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.
  • Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need katusel ohutuks liikumiseks kindlasti paigaldada.
  • Lume ja jää sulatamisel vältige keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
  • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutage õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.