« Tagasi

Valla keskkonnameetmest toetuse taotlemine lõpeb 1. märtsil

Eraisikud saavad taotleda Saue valla toetusmeetmest toetust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks või heakorra tagamiseks. Tähtaeg taotluste esitamiseks on 1. märts 2024.

Toetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu (täpsemad tingimused toodud tabelis).

Kindlasti tasub täiendavalt läbi lugeda toetusmeetme määrus tingimuste ja taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise osas.

Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole mõeldud korterelamutele, tootmis- ja/või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.

Toetatavaid tegevused:

1. majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine

2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine

3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

4. elamu autonoomse elektrisüsteemi rajamine või parendamine

5. sademevee ringlusesse võtmise tagava süsteemi rajamine või parendamine

6. ebaseadusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine

7. keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine

8. reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine 9. keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

Toetuse suuruse maksimummäär on 5000 eurot (sh käibemaks), kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast (kui tegevuse tegelik maksumus osutub väiksemaks, siis toetus selle võrra ka väheneb).

NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.

Toetuse väljamaksmise eritingimus. Toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist, kui tegevuse eest on makstud, on esitatud aruanne, kuludokumendid ja tegevus on ellu viidud õigusaktides toodud nõuete kohaselt (nt ehitamisele seatud tingimused jne). See tähendab, et enne taotluse esitamist peab taotleja hindama, kas tal on endal olemas kogu kavandatava tegevuse elluviimiseks vajalikud vahendid.

Toetuse tingimused ja taotluse vormi leiab http://sauevald.ee/keskkonna-valdkonna-toetused