« Tagasi

Riisipere alajaama projekteerimistingimuste avatud menetluse korras antava õigusakti eelnõu ja taotluse väljapanekust teavitamine

Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks.
 
Projekteerimistingimuste andmist taotletakse ehitusseadustiku (EhS) § 26 lg 1 ja Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" alusel teemaplaneeringus näidatud asukohale number 2, osaliselt Tammemäe ja osaliselt Koidula kinnistutele.
 
Võttes aluseks EhS § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõiked 2 ja 3, otsustas TTJA korraldada Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks taotletavate projekteerimistingimuste andmise menetluse avatud menetlusena.
 
Riisipere 110 kV alajaama projekteerimistingimuste väljastamise menetlusega seotud dokumendid on avalikul väljapanekul alates 20.05.2019 kuni 03.06.2019 TTJA kodulehel aadressil www.ttja.ee.
 
Dokumendid
 
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus alates 17.05.2019 kuni 01.06.2019 esitada TTJA-le eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
 
Ettepanekud ja vastuväited saab esitada e-postiga aadressil: info@ttja.ee või kirjalikult aadressil: Sõle 23a, Tallinn 10614.
 
Täiendavat informatsiooni saab küsida: Kati Tamtik, e-post kati.tamtik@ttja.ee või telefonil 667 2152.