Välisõppe stipendium

 
Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 16-26-aastastel üldhariduskooli või kutsekooli õpilastel ja statsionaarses õppes õppivatel üliõpilastel on võimalik välismaal õppimiseks stipendiumi taotleda.
 
Stipendiumi suurus õpilasele või üliõpilasele on kuni 800 eurot üheks semestriks või kuni 1 600  eurot õppeaastaks või kaheks semestriks. Kalendriaastal taotlejale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 eurot.
 
Kui taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, otsustab vallavalitsus stipendiumi suuruse eelarve piires.
 
Stipendiumite kogusumma kalendriaastas on kuni 0,1% valla aastasest tulumaksuprognoosist.
 
Stipendiumi määramisel on eelduseks, et taotleja vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  • on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning tema keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õpiaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  • on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
  • on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
  • soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamise suhtes on vallal võimalik määratleda avalikku huvi.
Kuni 18-aastase taotleja puhul on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.