Välisrahastusega projektid

Projekt Toetaja / rakendusüksus Välistoetuse suurus eurodes km-ga Elluviimise lõpptähtaeg
BALTSE@NIOR 2.0 "Uuendluslikud lahendused seeniorsõbraliku avaliku ruumi loomiseks kasutades Läänemereregiooni ettevõtete ja avaliku sektori kasvanud võimekust (Innovative solutions to support BSR in providing more senior – friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions) INTERREG Baltic Sea Region Programm (INTERREG Läänemere piirkonna koostöö fond)

1 599 750

(Saue valla tegevuste eelarve 170 000)

juuni 2021
Laagri lasteaia juurdeehitus Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), linnaline meede 1 062 311, 93 mai 2020
Raudteetunneli ehitus Veskitammi tänava ja Pärnu maantee ristmikul Laagris RTK, linnaline meede 156 400 detsember 2019
Veskimöldre haridusmaja (Koru lasteaed-põhikooli) ehitus RTK, linnaline meede 910 350 august 2020
Saue linna sisene kergliiklustee (Sauepargi) RTK, linnaline meede 226 100 2020-2021
Saue linna Keila maantee äärne kergliiklustee RTK, linnaline meede 329 999 2020-2021
Saue linna esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 757 793 august 2019
Saue lasteaia Midrimaa rekonstrueerimine Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), CO2 meede 491 310 september 2020
Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimine KIK, CO2 meede 253 756 detsember 2019
Turba üürielamu ehitus KredEx 597 808 märts 2020
Laagri üürielamu ehitus KredEx 633 000 detsember 2019
Saue linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK, tänavavalgustuse meede 313 060 detsember 2019
Tuleviku lasteaia fassaadi rekonstrueerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), regionaal 120 000 september 2019
Valla mürakaardi ja tegevuskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 15 487 detsember 2019
Ohtlike jäätmete kogumisringid KIK, keskkonnaprogramm 2019-2020 28 380 detsember 2020
Puuetega inimeste kodukohandused RTK 59 245 november 2019
Turba katlamaja lammutus ja jääkreostuse likvideerimine KIK, keskkonnaprogramm 42 665 mai 2020
Saue tammiku hoolduskava koostamine KIK, keskkonnaprogramm 14 666 november 2019
Väikelahendused hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele Innove 176 395 detsember 2020
Haiba lastekodu rekonstrueerimine ja turvakodu rajamine MATA, Rahandusministeerium, siseriiklik 480 000 2020-2021
Puuetega inimeste kodukohanduste II voor RTK 64 252 detsember 2020

LÕPETATUD PROJEKTID

Tule tänava rekonstrueerimine, Saue linnas MKM (juhtumipõhine toetus) 100 000 september 2019
Tondi kinnistu hoone lammutus Lehetu külas Kredex 31 540 juuli 2019
Alliku küla Kotka / Koru kergliiklustee ehitus EAS, linnaline meede 306 000 juuli 2018
Laagri lipuväljaku ehitus EAS, EV100 lipuväljakute meede 28 838 juuni 2018
Ühinemiseelse Saue valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Laagri, Vanamõisa, Jõgisoo, Valingu, Alliku) KIK, tänavavalgustuse meede 41 379 juuni 2018
Ruila mõisa uksed Muinsuskaitseamet 8 000 oktoober 2018
Turba aleviku kergliiklustee EAS, kergteede reservprojekt 44 062 juuli 2018
Turba aleviku soojamajanduse arengukava KIK 2 376 juuli 2018
Kasesalu tänava rekonstrueerimine Saue linnas MKM 45 000 november 2018
Laagri esmatasandi tervisekeskus Rahandusministeerium 755 277, 64 oktoober 2018