Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin.

Alates 2018. aastast Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringute korralduste ja otsustega saab tutvuda siin.

 

Saue Vallavalitsus võttis 06.05.2020. aasta korraldusega nr 492 vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Paju 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga lubada kinnistu kruntimist, maasihtotstarbe muutmist ning ehitusõiguse määramist üksik- ja ridaelamute ning tootmis- või laohoone rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu 19-ks üksikelamumaa-, kaheks ridaelamumaa-, üheks tootmis- ja/või laohoone maa- ning kolmeks parkmetsamaa- ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, ridaelamumaa kruntidele ridaelamute ehitamiseks ning tootmis- ja/või laohoone maa krundile tootmis- ja/või laohoonete ehitamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede ja kergliiklusteede rajamiseks. Planeeritav hoonete ehitisealune pind on kokku 18 760 m2. Planeeritavate hoonete põhimahu katuse kaldeks määratakse 0-45˚. Planeeritav maa-ala asub Saue linna idaservas Jälgimäe tee, Saue mõisapargi ning Kasesalu ja Paju tänavate tootmisalade vahelisel maa-alal. Olemasolev hoonestus alal puudub. Kinnistu suurus on 12,01 ha. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. maist kuni 9. juunini 2020. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:  https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud
Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik ja Saue Vallavalitsuses, Tule tn 7, Saue linn. Võimalikust eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel: kaili.tuulik@sauevald.ee.

korraldus
asukohaskeem