Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Saue Vallavalitsus võttis 09.12.2020. aasta korraldusega nr 1253 vastu ja suunas avalikustamisele Tuula külas Lainela (katastritunnus 72601:001:0026, suurusega 10,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse tulevikus rajatava hipodroomi kompleksi tarbeks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ, kes kavandab Lainela ja lähiala naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine (ärimaaks 10% ja maatulundusmaa 90%) ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse planeeritava hipodroomi teenindamiseks, mis hakkab koosnema 1 administratiivhoonest  (korruselisus 3, hoone põhiosa kõrgus maapinnast kuni 9,0 m, kohtunike torni osas kuni 12,0 m) ning hoone juurde kuuluvatest rajatistest, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1000 m². Lisaks kavandatakse osaliselt Lainela kinnistule rahvusvahelistele nõuetele vastav hipodroomi ovaal, mida hakatakse kasutama igapäevaselt hobuste treeningrajana ja traavivõistluste kohana ning mille rajamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks.

Lainela kinnistu kuulub rajatava hipodroomi kompleksi, millega moodustatakse ühtset eesmärki kandev terviklik ala. Hipodroomi kompleksi tegevus kuulub põllumajandusharu valdkonda, milleks on eeskätt hobuste kasvatamine ja treenimine, aga ka võistluste korraldamine. Kompleksi terviklikuks toimimiseks nähakse hipodroomi koosseisus ette vajadus hoonele, mille peamine eesmärk on toetada kompleksi tegevust ja selle tulemuslikkuse hindamist hobuvõistluste läbiviimisel. Lainela kinnistule planeeritavasse ärihoonesse kavandatakse kohtunike torn, mis on oluline paik kohtunikele, kes hindavad traavi- ja ratsaspordi võistlusi. Torni kõrgus tagab kohtunikele vajaliku hea ülevaate võistlustest ja kogu kompleksi territooriumil toimuvast. Kompleksi töötajatele, võistlustel osalejatele, pealtvaatajatele ja kohalikele elanikele soovitakse hoonesse kavandada ka ruum(id) kohviku tarvis, et võimaldada toitlustamist töö- ja võistluspäevadel ning pakkuda meeldivat ja mugavat olemist siseruumis juhul, kui näiteks  ilmastikutingimused ei soosi traaviraja ääres seismist. Ühtlasi soodustab kohviku rajamine võimalusi uute töökohtade tekkimiseks kohalikele elanikele. Sama hoone koosseisus soovitakse lahendada ka kontoriruum(id) kompleksi töötajatele ning hoones on võimalik vastu võtta külalisi, korraldada hobuspordi koolitusi ja seminare. Hoone multifunktsionaalsus tagab selle pideva kasutuse ja efektiivsuse. Planeeritav lahendus annab võimaluse tugevdada piirkonna kogukonnatunnet ja läbi uute töökohtade loomise tõsta kohalike elanike tööalaseid võimalusi kodu lähedal. Hoone rajamisel on vajalik arvestada selle sobivusega kompleksi ja ümbruskonda tervikuna ning tagada territooriumil maksimaalne põllumajanduslik kasutus. Varasemalt on Tuula hipodroomiraja ja sellega seotud rajatiste ehitusprojektiga paika pandud ehitised, millest Lainela kinnistule ulatuvad hipodroomirada, pealtvaatajate ala, tseremoonia ala, pinnasvall/tribüüni asukoht, juurdepääs, parkimisala, tiik ja kraavid. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tuletõrje veevarustus, sademeveesüsteemide lahendus, heakorrastus ja haljastus. Veevarustus on lahendatud uue rajatava puurkaevu baasil ning majandusveed juhtikse biopuhastisse.  Planeeringuala paikneb maaparandussüsteemi TIIGI maa-alal ning planeering on kooskõlastatud Põllumajandusametiga.  Hipodroomi kompleksi tegevus kuulub põllumajandusharu valdkonda, milleks on eeskätt hobuste kasvatamine ja treenimine, aga ka võistluste korraldamine, läbi mille hoitakse elus ja tutvustatakse Eesti traavisporti. Ärihoone puhul on tegemist väikeettevõtlusega ning detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Planeeringuala ja lähiala on maakasutuselt ja ehituslikult sobilik külakeskuse edasiarendamiseks, mis on üks omavalitsuse ülesandeid.

Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses
korraldus
asukohaskeem

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 11.01.2021 kuni 24.01.2021 tööpäeviti kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel maili.metsaots@sauevald.ee. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

 

                                                              Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt

                                                                                               Maili Metsaotsalt + 372 53019887

                                                                                                maili.metsaots@sauevald.ee