Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

Saue Vallavalitsus võttis 01.07.2020. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Tule 22b (katastritunnus 72703:001:0467, suurus 735 m², sihtotstarve 100% ärimaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga lubada kinnistute ümberkruntimist ja ehitusõiguse määramist ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus. 
Hoone ehitusalune pind on 435 m2. Planeeritava hoone lubatud katusetüüp: lame- või kaldkatus, kaldega kuni 25˚. Planeeringuala asub Saue linnas Tule ja Tule põik tänavate ristmiku piirkonnas ning on hoonestamata. 
Lähemat informatsiooni saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon 5453 6167, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.
 
Saue Vallavalitsus võttis 06.05.2020. aasta korraldusega nr 492 vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Paju 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga lubada kinnistu kruntimist, maasihtotstarbe muutmist ning ehitusõiguse määramist üksik- ja ridaelamute ning tootmis- või laohoone rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 19-ks üksikelamumaa-, kaheks ridaelamumaa-, üheks tootmis- ja/või laohoone maa- ning kolmeks parkmetsamaa- ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, ridaelamumaa kruntidele ridaelamute ehitamiseks ning tootmis- ja/või laohoone maa krundile tootmis- ja/või laohoonete ehitamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede ja kergliiklusteede rajamiseks. Planeeritav hoonete ehitisealune pind on kokku 18 760 m2. Planeeritavate hoonete põhimahu katuse kaldeks määratakse 0-45˚. Planeeritav maa-ala asub Saue linna idaservas Jälgimäe tee, Saue mõisapargi ning Kasesalu ja Paju tänavate tootmisalade vahelisel maa-alal. Olemasolev hoonestus alal puudub. Kinnistu suurus on 12,01 ha.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon 5453 6167, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.