Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates

Saue Vallavalitsus võttis 17.05.2023. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Hallika-Mäe (72701:001:1014, suurusega 30987 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Hallika-Mäe kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse viis üksikelamukrunti. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt (Ojakalda teel) planeeringualal juurdepääsutee rajamiseks koos kergteega, mis hakkab kulgema ühendusteena ning mis jääb juba välja ehitatud (Ojakalda tee L3 ja Ojakalda tee L1) transpordimaa kinnistute vahelisel maa-alale. Planeeringualale kavandatud juurdepääsutee ja kergtee ühendatakse olemasoleva teedevõrgustikuga. Lisaks kavandatakse kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, mille paikneb kõrghaljastus ning mis jääb avalikku kasutusse haljasalamaana. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega toimub liitumine. Planeeringuala asub Vanamõisa külas, asukohaga Vabaõhukeskuse tee, Pistriku tee ja Välja tee vahelisel maa-alal. Üle kinnistu kulgeb Ojakalda tee ja planeeringualast lõuna poole jääb Saue linn. Kinnistu on hoonestamata ja enamjaolt kaetud kõrghaljastusega. Lähinaabruses asuvad valdavalt hoonestatud elamumaad. Vanamõisa külakeskus jääb ca 0,5 km kaugusele. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 3,1 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
korraldus
asukohaskeem 

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 02.06.2023 kuni 15.06.2023 esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:  https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt + 372 53019887 maili.metsaots@sauevald.ee

 

Saue Vallavalitsus võttis 31.05.2023. aasta korraldusega nr 527 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Vanamänniku (katastritunnus 72701:001:0732, suurusega 6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga maa-alale ärikeskuse kavandamiseks. Vanamänniku kinnistu paikneb Alliku külas Laagri keskusest ca 1 km kaugusel, Instituudi tee äärsel ca 7,0 ha suurusel maa-alal, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Ala on hoonestamata, osaliselt haljastatud ja juurdepääsuga Kotka teelt. Vanamänniku kinnistu külgneb riigiteega 11401 Laagri-Harku km 2,3-3,0, ligi 700 meetri ulatuses, mis jääb Juuliku-Tabasalu ühendustee trassile. Kinnistu Laagri poolsel serval asub ringristmik, mis ühendab Laagri-Harku riigiteed Laagri ümbersõidutee kaudu Pärnu maanteega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Vanamänniku kinnistu äri-, tootmis-, üld- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus ärihoonete püstitamiseks. Vanamänniku kinnistule moodustatakse 3 ärimaa, 1 tootmismaa, 1 üldmaa ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kaks ärimaa krunti moodustatakse ärihoonete (kuni 2-maapealse korrusega ja ühe maa-aluse parkimiskorrusega, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 15,0 m) püstitamiseks. Ärihoonete planeeritav funktsioon on kaubandus- toitlustus ja teenindusruumid. Lisaks moodustatakse 1 ärimaa krunt autopesula ja tankla-teenindusjaama ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses. 
 
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 26. juunist kuni 9. juulini 2023. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik ja Saue vallamaja ruumides aadressil Kütise tn 8, Saue linn. Lähemat informatsiooni saab tel: 5193 0660 ja 506 6974. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@sauevald.ee