« Tagasi

Korduma kippuvad küsimused energiahinna tõusu leevendamise toetuse kohta

Saue Vallavalitsus alustas 10. jaanuaril elektri-, gaasi- ja küttearvete suurenemise hüvitamiseks taotluste vastuvõtmist. Esimene nädal on seljataga (artikli kirjutamise hetkel – toim), esimene kogemus olemas.
 
Alustamise otsuse tegime olukorras, kus polnud veel kindel, et kõik menetluseks vajalik on 10. jaanuariks olemas ja paigas.
 
Riigihalduse ministri määruse „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" viimased muudatused jõustusid 3. jaanuaril 2022.
 
Taotluste menetlemise lahendus sotsiaalteenuste andmeregistris STAR tehti kasutatavaks jaanuari esimese nädala lõpus. Valla iseteeninduskeskkonna Spoku lahendus sai kasutatavaks vahetult enne taotluste vastuvõtu algust, tarkvara täiendatakse veel jooksvalt.
 
Kindlasti oli taotluste vastuvõtu alustamine õige otsus, kuna alles praktilise kogemuse käigus selguvad täpsustamist vajavad asjad ja tekib toimiv menetluspraktika.
 
Samas oleme õppinud tegemise käigus ja seetõttu on juhtunud, et oleme algselt andnud ebatäpseid või ka ekslikke selgitusi. Ei ole osanud kohe kõigele vastata või kõike teha ja on hetki, kus meil ei ole kindlat teadmist, kuidas spetsiifilisemaid probleeme lahendada.
 
Ettearvatult on hästi palju olnud telefonikõnesid
Iga kõne tähendab selle vastajale muu töö katkestamist ja uuele probleemile keskendumist. Selleks, et menetleja saaks oma tööd süvendatult teha, oleme infotelefonile +372 5366 9078 vastamise jaganud töötajate vahel, seega on erinevatel aegadel vastajaks erinevad inimesed. Juhul, kui telefon on hõivatud, palun proovige hiljem uuesti või kirjutage e-posti aadressile energiatoetus@sauevald.ee.
 
Praegu me tagasihelistamise lubadust anda ei saa, kuna ka piirkonna sotsiaaltöötajate telefonidele tuleb palju kõnesid. Näiteks Riisipere piirkonnas, kus terve päev kulus energiatoetuse taotluste täitmisel abistamisele, kogunes õhtuks sellele 73 vastamata kõnet.
 
Suur tänu kõigile taotlejatele ja küsijatele, kes on olnud rahulikult mõistvad ja toetavad. Omalt poolt püüame mõista ka neid, kes on oma pahameele sekretärile või sotsiaaltöötajale suunanud, kuid paraku ei aita pahandamine kuidagi protsessile kaasa.
 
Eelmisel korral kirjutatus oli viga
Olin tähelepanuta jätnud, et toetuste miinimum- ja maksimumpiirides on erisus: maksimumpiir 500 eurot kehtib ühe kuu kohta, miinimumpiir 10 eurot taotluse kohta.
 
Seega väikese toetussumma korral on endiselt soovitus esitada taotlus mitme kuu kohta, kuid juhul, kui teie rahaline seis võimaldab, võite suuremaid summasid küsida ka mitme kuu kohta.
 
19. jaanuari keskpäevaks oli Saue Vallavalitsusele esitatud 622 taotlust, neist on väljamaksmisele suunatud 112 summas 27 396,57 eurot. Toetuse keskmine suurus nende andmete põhjal on ligikaudu 244 eurot.
 
Õnneks on enamus taotlusi laekunud iseteeninduskeskkonna kaudu. See aitab kokku hoida dokumentide registreerimisele, menetlusse suunamisele ja inimestele menetluse käigust teavituste saatmisele kuluvat aega.
 
Lisaks esitatud taotlustele on Spokusse kogunenud hulk pooleliolevaid. Osa neist on ühe ja sama taotluse korduvad esitamised, aga osa kindlasti, mis on jäänud kinnitamata.
 
Palun jälgige, et taotluste esitamisel läheksite kindlasti lõpuni. Pärast andmete sisestamist vajutage nuppu „Salvesta ja jätka". Seejärel kuvatakse teile kõik andmed, mille olete sisestanud. Kui kõik on korras, kinnitage linnukesega „Olen teadlik…" ja vajutage nuppu „Esita".
 
Taotluse edukal esitamisel saate automaatteavituse „Teie taotlus on Saue Vallavalitsuse dokumendiregistris registreeritud.". Kui te sellist teavitust pole saanud, siis palun vaadake taotlus Spokus üle. Pooleli olevad menetlused, mida pole kinnitatud, kustuvad keskkonnast 30 päeva möödumisel.
 
Mida taotluste menetlejad on enim esinevate probleemidena veel välja toonud?
  • Kogumispensioni väljamaksete saajad esitavad taotlusi ka septembrikuu kohta, aga kuna septembris oli nende sissetulek üle kehtiva piirmäära, tuleb taotlus tagasi lükata ja soovitada esitada uus taotlus alates oktoobrist.
  • Töötavate isikute hulgas on palju FIE-sid. Kõigi nendega on tulnud ühendust võtta ja selgitada, et FIE peab taotluse esitamisel esitama vastava perioodi tulude-kulude aruande, kus selgub tema sissetulek (kasum/kahjum). Lisaks peab FIE taotluses märkima, millist osa (%) eluruumist kasutab ta eluasemeks ja millist ettevõtluseks.
  • Taotlejad ei märgi ennast eluruumis elavate isikute nimekirja, mistõttu neil ei ole võimalik enda sissetulekuid sisestada. Kindlasti tuleb ka ennast nimekirja lisada.
  • Inimesed on hädas, kuna neil ei ole alles eelmiste kuude arveid. Arvete saamiseks tuleb taotlejal endal võtta see teenuseosutaja e-keskkonnast või paluda neil saata uus paberkandjal arve. Meie kogemuse põhjal ei saadeta uusi arveid kolmandatele isikutele, sh valla sotsiaaltöötajale. Püsimaksetena tasutavaid arveid saab pdf-failina ka internetipangast. ID-kaardi ja koodide olemasolul saab sotsiaaltöötaja aidata teil internetipanka sisenenda ja sealt arveid võtta, aga kui võimalik, paluge esimesena abi lähedastelt.
  • Palju helistatakse, et küsida, kas taotlus sai õigesti esitatud. Sellele küsimusele ei saa menetleja kohe vastata, kuna täpsustusvajadused selguvad alles menetluse käigus. Kui midagi on vaja täpsustada, võetakse teiega ühendust, vajadusel suunatakse taotlus teile tagasi parandamiseks.
  • Paberkandjal esitatavate taotluste puhul jäetakse täitmata eluruumi kasutamise alused (omanik, üürileping, muu). Täiendame nii elektroonilist kui paberkandjal taotluse vormi ja lisame valiku „muu" juurde ka võimaluse lisada selgitus. Valiku „muu" puhul on vaja lisada taotlusele kasutamise tõendid. Näiteks eluruumi kasutusse andja kinnitus.
 
Lähiajal on algamas tuludeklaratsioonide esitamine
Ennetamaks tulevikuprobleeme, palume kindlasti arvestada, et tulumaksu tagastus loetakse sissetulekuks.
 
Oluline on ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seisukoht, et kui võlgnikul on konto arestitud ja kohalik omavalitsus kannab tema kontole üle energiahinna tõusu leevendusmeetmena toetuse, on tegemist sissetulekuga, mille kohtutäitur saab arestiga kinni pidada, et katta selle arvel täitemenetluses olevat nõuet.
 
Esimesel juhul saate valida deklratsiooni esitamise aega, teisel juhul suunata raha mõne lähedase või muu usaldusväärse inimese kontole.
 
Riigihalduse ministri määruse kohaselt arvatakse täitemenetluses kinni peetud summad sissetulekutest maha. Nende summade ja makstud elatise võrra vähendatakse sissetulekuid, kuid selleks tuleb esitada panga väljavõte, kuna riiklikest registritest neid ei näe. Saadud elatis loetakse sissetulekuks.
 
Hetkel on raske nii taotlejatel kui menetlejatel
Vaatamata määruses toodule ja Rahandusministeeriumi antavatele selgitustele, ei kata see kõiki olukordi, mis tegelikkuses olemas on.
 
Määrus annab menetluseks aega 35 tööpäeva. Menetleme taotlusi nii kiiresti kui jõuame, oleme selleks kaasanud lisatööjõudu, et väljamakseteni jõudmine nii kaua aega ei võtaks.
 
Toetuse väljamaksmisele suunamisel saadetakse elektrooniliselt taotlenutele sellekohane teavitus, paberkandjal esitanutele anname info telefoniga. Eitavad otsused edastame taotlejale.
Lootus on, et iga uus asi on alguses raskem, hiljem hakkab laabuma.
 
Kui me saame ühiselt esimese ringi taotluste esitamisest raha väljamakseni tehtud, siis järgmiste taotlustega peaks juba nii taotlejatel kui menetlejatel lihtsam olema. Veel kord kõigile tänu mõistva suhtumise eest.