« Tagasi

Hoonete katuseid tuleb regulaarselt jääst ja lumest puhastada

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää on ohtlikud inimestele ja varale, näiteks autodele.
 
Oht suureneb veelgi sulailmadega, mil jää ja lumi hakkavad katustelt alla libisema. Ohu puhul tuleb piirata inimeste ligipääs räästa alusele alale ja puhastada kohe nii katus kui räästad.
 
TTJA paneb südamele, et katuseräästad peavad olema ohutud igal ajahetkel. Majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda. Kaasomandi puhul vastutavad omanikud ühiselt ja nii lumi kui jää tuleb õigeaegselt ja korrektselt eemaldada.
 
Ohu puhul tuleb lumi ja jää kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel. Ei piisa pelgalt sellest, et seatakse tokid koos piirdelindiga paika ja oodatakse, et lumi ise alla kukub.
 
Lisaks lindiga piiramisele peab omanik tekitama olukorra, et ohutsoonist arusaamine on üheselt mõistetav, ka näiteks laste puhul, ning inimestel puudub võimalus kogemata ohutsooni sattuda.
 
Kui inimene saab piiretele ja ohutuslindile vaatamata ohutsoonis katuselt langeva lume või jääga viga, vastutab õnnetuse eest hoone omanik.
 
Samuti ohustab liigne lumekoormus teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi.
 
Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamise vee ärajuhtimist.
 
Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud võimalikke lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja paralleelselt jälgida, et see ei tekita ajutist lisakoormust (nt ajal, mil enne lume alla viskamist kogutakse lumi kokku ühte katuse serva).
 
Nõuded, mida järgida lume ja jää eemaldamisel
  • Katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ja kinnitada end kindlalt konstruktsiooni külge.
  • Kui teil puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, tellige katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
  • Katusele minnes arvestage ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada.
  • Lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale, sest nii võib seal tekkida liigne koormus, mis põhjustab varingu.
  • Kui lund ja jääd eemaldatakse inimeste ja sõidukite liikumistsoonis, tuleb nende ligipääs sinna eelnevalt piirata. 
  • Katusel ohutuks liikumiseks on soovitatav paigaldada katusesillad ja –redelid.
  • Et takistada lume ja jää katuselt varisemist, paigaldage katusele lumetõke.
  • Lume ja jää sulatamisel vältige keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katusekatet või sadeveesüsteeme.
  • Kui lõhute jääd, vältige teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada. Kasutage vaid õigeid töövahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.
Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
 
Hoonetel oleva lume ja jää ohutus on heakorra küsimus ja seda kontrollivad kohalikud omavalitsused.
 
Varalise kahju tekkimisel vastutab hoone omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.