« Tagasi

Taotle toetust hoovide ja õuealade korrastamiseks

Toetust saab nii lillede istutamiseks kui parkimiskohtade ehitamiseks, puude raieks või valgustuse rajamiseks.

2022. aastal saavad Saue valla korteriühistud taas taotleda korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetust, et valla kaasabil hoovide ja õuealade välisilme paremaks muuta.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda Saue valda registreeritud korteriühistud, lubatud on ka mitme ühistu ühistaotlus, sel juhul on toetuse maksimumsummat võimalik summeerida. Kui korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi või kõigile ühiselt.

Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad väljaspool Laagri alevikku ja Saue linna, seega oodatakse ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.

Mida peab toetuse taotlemiseks tegema?

Toetuse taotlemiseks peab korteriühistu esitama nõuetekohase taotluse ning vajalikud lisadokumendid Saue valla taotluste esitamise iseteeninduskeskkonnas. Toetuse summa makstakse välja kuludokumentide alusel peale korteriühistu koostatud aruande esitamist. Projekti elluviimist ei tohi alustada enne toetuse saamise otsust.

Kuna taotluste esitamiseks on piiratud aeg, siis palume huvilistel aegsasti tutvuda määrusega „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord" ning taotluse esitamise nõuetega.

Enne taotluse esitamist on olenevalt projektist vajalik läbi viia nii mitmedki tegevused, mis vajavad aega (KÜ üldkoosolek või KÜ juhatuse koosolek, projekti eelarve koostamine, hinnapakkumiste küsimine jms).

Milliseid tegevusi toetatakse ja kui palju?

Toetatavad tegevused

Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest:

 • puude, põõsaste, püsikute ning lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;
 • lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks;
 • istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
 • muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;
 • puude või põõsaste raieks ja hoolduslõikuseks.

Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest:

 • kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks;
 • jäätmemajade ehitamiseks, süvamahutite rajamiseks või jäätmekogumiskohtade korrastamiseks;
 • ühiskasutatava mänguväljaku või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
 • parkimiskohtade (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) ehitamiseks ja korrastamiseks;
 • abihoone (kuuri, rattamaja vm) ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;
 • vee- ja reoveetorustike ja sadeveelahenduste rajamiseks või rekonstrueerimiseks;
 • kinnistu valgustuse rajamiseks või parendamiseks;
 • elektrisõidukite (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) laadimistaristu rajamiseks;
 • aia või piirde lammutamiseks või parendamiseks;
 • turvakaamerate paigaldamiseks.

Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200 eurot. Abikõlblikud ei ole haljastuse/hoovi hooldusega seotud regulaarsed tegevused (välikoristus, muru niitmine, lume lükkamine jms).

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus

Taotlemise periood:                01.02.-31.03.2022. Toetust eraldatakse üks kord aastas

Kellele:                                         toetus on suunatud korterelamutele – ehitisregistris märgitud koodiga 11222, kolme või enama korteriga elamu, mille alla ei kuulu ridaelamud

Summa:                                        400-3200 eurot, toetust ei maksta ettemaksuna, korteriühistul peab olema vajalikul hulgal rahalisi vahendeid, et viia kogu tegevus ellu.

Toetuse info ja juhised:          Saue valla kodulehel . Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt Saue valla kodulehel

Lisainfo ja küsimused:           avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun, miia.kraun@sauevald.ee, telefon, 5309 9202

 

Miia Kraun, avaliku ruumi spetsialist