« Tagasi

Toetuse taotlemine Saue valla keskkonnameetmest on avatud

Eraisikud saavad hakata taotlema Saue valla toetusmeetmest toetust elamistingimuste parendamiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks või heakorra tagamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022.

Toetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele kuulub Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu (täpsemad tingimused on toodud tabelis). Kindlasti tasub täiendavalt läbi lugeda toetusmeetme määrus tingimuste ja taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise osas.

Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole mõeldud korterelamutele, tootmis- ja/või ärihoonetele või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis olevad kinnistud.

Toetatavaid tegevusi on kokku seitse:

1) majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;

2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine;

3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

4) ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine;

5) keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;

6) reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;

7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

Toetuse suurus: maksimaalne määr 3200 eurot (sh käibemaks), kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast (kui tegevuse tegelik maksumus osutub väiksemaks, siis toetus selle võrra ka väheneb).

NB! Toetust ei saa taotleda tegevustele, mis on ellu viidud enne toetuse eraldamise otsuse tegemist.

Toetuse väljamaksmise eritingimus: toetust ei maksta ettemaksuna! Toetus makstakse välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist: kui tegevuse eest on makstud, on esitatud aruanne, kuludokumendid ja tegevus on ellu viidud õigusaktides toodud nõuete kohaselt (nt ehitamisele seatud tingimused jne). See tähendab, et enne taotluse esitamist peab taotleja hindama, kas tal on endal olemas kogu kavandatava tegevuse elluviimiseks vajalikud vahendid.

Toetuse tingimused ja taotluse vormi leiab Saue valla kodulehelt.

Toetuse määrus kannab nime „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord" ja taotlus on määruse lisa - „Lisa 1 Toetuse taotluse vorm".

 

Birgit Panksepp, keskkonnaspetsialist