« Tagasi

Sisseastumistestid Saue riigigümnaasiumisse on läbi, motivatsioonivestlused peetud, esialgsed tulemused teada

Esialgsed sellepärast, et enam-vähem 100-protsendiliselt olid noortel n-ö munad mitmes korvis ja katseid tehti mitmetesse eri gümnaasiumitesse.

Neil päevil saadab Saue riigigümnaasiumi direktor Taavi Vilba vastuvõetud noortele kirjad ettepanekuga asuda sügisel õppima, iga noor peab seejärel otsustama ja vastama, kas ta võtab ettepaneku vastu. „Küsisin ise kõikidelt, kellega kokku puutusin, kas Saue riigigümnaasium on nende ainus valik, ja vastused olid pea 100-protsendiliselt eitavad," nendib Vilba. Noored on väga teadlikud tänase päeva gümnaasiumihariduse arengutest, ei jääda lootma ainult ühe variandi peale. Samas oli just Saue riigigümnaasium nende eelistatuim valik.

Ka teine koolijuht Saue senisest gümnaasiumist Triinu Luiga kinnitab, et lõpuklasside noortele on igal aastal nõustamis- ja juhendamistunnid, kus räägitakse sellest, millised on konkursid Tallinna koolides ja et oma valikud tuleb hoida mitmekesisena. Sel aastal käis Saue riigigümnaasiumi meeskond veel lisaks üheksandikega suhtlemas ja tutvustamas riigigümnaasiumite vastuvõtu- ja tegutsemisloogikaid.

„Aga räägime muidugi ka sellest, et noorel kujuneks adekvaatne minapilt oma võimetest," nendib Luiga. Ta on näinud noori, kellel on gümnaasiumis päris raske ja see omakorda mõjutab noore psüühikat ja enesekindlust. Kogu haridusmaailm Eestis on muutumises ja tendents on pigem kvaliteedi poole kaldu - gümnaasiumite tase on väga kõrge ja riigigümnaasiumid on selles osas suunanäitajad.

Tavapärane trend – sissesaanuid on 50%

Vastuvõtukatsed koosnesid kolmest osast: teadmiste test (50%), keskmine hinne (25%) ja vestlus (25%). „Keskmine hinne oli kandidaatidel 4,6, see on suhteliselt kõrge," nendib direktor.

Kokku sooritas teste 458, neist 175 olid Saue vallast; vestlusele pääses 249, neist 87 sauevallakaid. 50% Saue valla noortest, kes testi sooritasid, pääses vestlusele. Natuke väiksem oli see suhe Tallinnast kandideerijate seas (47%).

Üldiselt korreleerub see tavapäraste trendidega. Saue kooli senised praktikad on olnud samad. „2020. aastal näiteks kandideeris Saue kooli 147 noort, vastu võtsime 72, protsent on 49. 2021. aastal kandideeris 214, õpinguid alustas 100, ehk ligikaudu 47%," tutvustab direktor Triinu Luiga trende. Seetõttu on talle varasematest aastatest tuttavad vestlused, kus pettunud noorele või vanemale tuleb tutvustada alternatiive.

Aga kuna noored kandideerivad mitmesse kooli, siis võib juhtuda, et osa Saue riigigümnaasiumisse vastuvõetuid ka loobub oma kohast. Saue riigigümnaasium alles alustab ja seega varasemaid kogemusi pole, aga Triinu Luiga sõnul võib see loobujate protsent ulatuda isegi 30-ni, eks pealinna eliitkoolid ole alati ka Saue noori tõmmanud.

„Praegu ei ole tulemused veel lõplikult selged, loobujate asemel teeme uued pakkumised pingereas järgmistele," kirjeldab Taavi Vilba edasist protsessi. Pingerida oli sel aastal tema sõnul muidugi küllalt pikk. Põhjus selles, et Tallinnas jäi avamata Mustamäe riigigümnaasium ja võimalik, et see tõi Saue riigigümnaasiumisse kandideerima suurema seltskonna.

„Samuti võib öelda, et Tallinna taustaga kandideerijate seas on ka mingi osa noori, kes tegelikult elavad juba Saue vallas, kuid praegu omandavad erinevatel põhjustel haridust Tallinnas," pakub Taavi Vilba, tuginedes oma vestlustele kandideerijatega.

Samas kandideeris riigigümnaasiumisse Saue noori vähem kui eelmisel aastal oma kooli (2021. aastal 81% lõpetanutest, 2022. aastal 72% lõpetanutest).

Kujundavad ise tulevikku

Saue riigigümnaasium on küsinud kohalikult kogukonnalt ja noortelt ka tagasisidet, milliseid valikaineid peaks olema koolil pakkuda. Kokku käidi kogukonnast välja ligi poolsada ideed valikkursusteks: majandus-ettevõtlusvaldkonnast, IT-valdkonnast (programmeerimine, küberkaitse jne), meediakursused, disain, meditsiin, sport, loodusteaduste praktikumid, õigus, diplomaatia, päästekursus, riigikaitse jne.

 „Tagasisidet küsisime kandideerijatelt vastuvõtutestide kohta," ütleb Vilba. Testid ise koosnesid kolmest osast – inglise keel, eesti keel ja matemaatika -, iga osa eest oli võimalik saada 50 punkti. Just viimase kohta tunnistati, et see oli nõks raskem, kui oodati. Seda kinnitasid ka keskmised tulemused. Kui eesti keeles oli kõikide keskmine 33,6, inglise keeles 34, siis matemaatikas 21,3.

Kui soovid ei realiseeru

„Noored ise on üsna tublisti laiendanud oma valikuvariante, kandideerides mitmetesse koolidesse, usutavasti neil õnnestub kõik oma soovide kohaselt. Aga kui juhtub nii, et noor on olukorras, kus soovid ei realiseeru, siis on oluline teada, et gümnaasiumiharidus ei ole seotud elukohaga ehk et Saue valla noored saavad uurida võimalusi näiteks Tallinna gümnaasiumites," soovitab valla haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp.

Lisaks võib kuluda ära spetsialisti pilk ja juhendamine, näiteks Töötukassas on karjäärinõustajad, kes teavad, millistesse gümnaasiumitesse on parasjagu üldse võimalik kandideerida. https://www.minukarjaar.ee/

Samuti on viimase kümne aasta jooksul palju investeeritud kutseharidussüsteemi, kus moodsates hoonetes saab omandada väga mitmekesiseid ja kaasaegseid erialasid.