« Tagasi

Kui palju läheb meile maksma üks omavalitsus?

2021. aastal olid kohalike omavalitsuste (KOV) kulud kokku 2,76 miljardit eurot. Linnadele ja valdadele laekus eelmisel aastal keskmiselt 158 eurot elaniku kohta igas kuus, ent kulutused ühe inimese peale olid 167 eurot.
 
Milleks see raha kulub ja kuidas omavalitsuste tulud ja kulud moodustuvad?
Kui kõigi 79 omavalitsuse 2021. aasta kulud liita, teeb see kokku 2,76 miljardit eurot. Summa on niivõrd suur, et seda on enamikul meist raske hoomata. Raha kasutamisest on lihtsam aru saada, kui vaadata omavalitsuse tulusid ja kulusid ühe elaniku kohta kuus.
Omavalitsustele laekus 2021. aastal keskmiselt 158 eurot elaniku kohta igas kuus, millest 85 eurot tuli tulumaksust, 5 eurot muudest maksudest, 52 eurot toetustest ning 12 eurot kaupade ja teenuse müügist.
Võrdluseks, näiteks 1300 euro suuruse brutopalgaga elanik maksab tulumaksu 162 eurot kuus.
Omavalitsused kulutasid aga keskmiselt 167 eurot elaniku kohta igas kuus (lisaks 7 eurot laenude tagasimakseteks). Sellest 127 eurot läks jooksvateks kuludeks ja 40 eurot investeerimistegevuseks (sh investeeringuteks antud toetused ja osaluste soetused, näiteks ka Tallinna Linnavalitsuse osaluse suurendamine AS-is Tallinna Vesi).
 
Teenused tagavad elanike heaolu
Jooksvad kulud jaotuvad paljude tegevuste vahel. Suurim neist ehk 66 eurot kulub haridusele (lasteaiad, koolid, noorte huvitegevus). Järgnevad majandus (ühistransport ja teed) ja sotsiaalne kaitse – kummalegi kulub 13 eurot.
Kui hariduskulutused vahest pikemalt selgitust ei vaja, siis sotsiaalse kaitsena makstakse toetusi ja pakutakse teenuseid piltlikult öeldes sünnist surmani: alustades sünni- ja ranitsatoetusega, vajadusel makstes vahepeal toimetulekutoetust, ning lõpetades koduhooldusteenuste ning hooldus- ja matusetoetusega.
Inimeste vaba aja ja kultuuri edendamiseks suunavad omavalitsused samuti arvestataval hulgal raha. 12 euroga inimese kohta kuus tagatakse elanikele sportimisvõimalused (väljakud, spordihallid), raamatukogud, rahvakultuuriasutused, munitsipaalteatrid jm.
Üldvalitsemiseks kulub 10 eurot kuus, mis tähendab peamiselt ametnike ning teiste linna- ja vallavalitsuse töötajatega kohalike teenuste jätkusuutlikkuse tagamist.
Nemad on omavalitsuse teenuste ja arengu korraldamiseks vajalikud inimesed: haridusspetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud, noorsootöötajad, keskkonnaspetsialistid, finantstöötajad, juristid jms ning loomulikult ka valla- või linnapea.
Nende vastutada ja korraldada on, et kohalikud teenused igapäevaselt korrektselt toimiks ning et omavalitsus areneks volikogu määratud ja elanike oodatud suunas.
 
Investeeringud kindlustavad arengu
Investeeringukulusid on mõistlikum vaadata jooksvatest kuludest eraldi ja pikema perioodi vältel, et valdkondade vaheline tasakaal hästi välja joonistuks. Kokku on omavalitsused viimase 10 aastaga (2012–2021) suunanud investeeringuteks (ise investeerinud, andnud toetust investeeringuteks või soetanud osalusi) ühe elaniku kohta 2641 eurot.
Kõige rohkem on raha paigutatud kohalikesse teedesse - 764 eurot inimese kohta.
Haridusse (lasteaiad, koolid ja noorte huvitegevus kokku) on läinud 710 eurot elaniku kohta ning vaba aja ja kultuuri rajatistesse ja hoonetesse 407 eurot.
Omavalitsuste investeeringusummad on ajas kiirelt kasvanud. Kui 2015. aastal investeeriti 146 eurot inimese kohta, siis 2021. aastal juba kolm korda rohkem ehk 442 eurot. Piirkondade areng üle Eesti on viimase kümne aastaga olnud väga kiire.
Millest omavalitsuste tulud ja kulud moodustuvad on võimalik kõigi omavalitsuste peale kokku või igaühe kohta eraldi vaadata graafikutest, mille leiab minuomavalitsuse veebilehelt minuomavalitsus.fin.ee/et/uudised/kui-palju-laheb-meile-maksma-uks-omavalitsus. Võrreldavad arvandmed ja diagrammid Saue valla kohta koostas vallavalitsuse finantsanalüütik Tuuli Urgard.
 

Kõikide KOV-ide ning Saue valla kulud ja tulud 2021. aastal

 

2021. aasta

KOV-id kokku

Saue vald

 

Kulud kokku eurodes

2,76 miljardit

0,05 miljardit

 

Tulu ühe elaniku kohta eurot/kuus

158  

163  

 

   sh füüsilise isiku tulumaks

85  

108  

 

   sh muud maksutulud

5  

3  

 

   sh kaupade ja teenuste müük

12  

7  

 

   sh saadud toetused

41  

34  

 

   sh saadud toetused põhivara soetuseks

11  

10  

 

   sh muud tulud

4  

1  

 

Jooksev kulu ühe elaniku kohta eurot/kuus

127  

132  

 

   sh tööjõukulud

68  

61  

 

   sh majandamiskulud

39  

41  

 

   sh antud toetused

16  

24  

 

   sh muud kulud

4  

6  

 

Investeerimistegevuse kulu ühe elaniku kohta eurot/kuus

40  

44  

 

Jooksev kulu ühe elaniku kohta tegevusalade lõikes eurot/kuus

127  

132  

 

   sh haridus

66  

82  

 

   sh majandus

13  

8  

 

   sh sotsiaalne kaitse

13  

11  

 

   sh vaba aeg ja kultuur

12  

9  

 

   sh üldvalitsemine

10  

13 **

 

   sh muud *

13  

9  

 

* muud - riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, keskkonnakaitse, elamu-kommunaalmajandus, tervishoid

** sisaldab tsentraliseeritud valdkondade haldamise kulusid (IT ja vallavarahaldus)

 

Investeerimistegevuse kulud elaniku kohta 2012-2021

Aasta

KOV-id kokku

Saue vald

2012

210

417

2013

253

280

2014

175

141

2015

146

251

2016

167

222

2017

270

328

2018

281

477

2019

346

638

2020

350

493

2021

443

525

KOKKU

2641

3772

 

Andrus Jõgi

rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik