« Tagasi

Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise ja keskkonnamõju hindamise algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Harku Karjäär (registrikood 10478760, aadress Vae tn 2, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond) 20.04.2022 esitatud Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 20.04.2022 menetluse nr M-114919 juurde) on menetlusse võetud.
 
Keskkonnaluba taotletakse maavara kaevandamiseks, vee erikasutamiseks, jäätmete tekitamiseks ning paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku suunamiseks. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 30 aastat.
 
Taotletav Harku VII lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Saue vallas Vatsla külas jätkuvalt riigi omandis oleval reformimata maal Järvesilma (katastritunnus 72601:001:1201).
 
Taotletava mäeeraldise pindala on 26,90 ha ja teenindusmaa pindala 27,63 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru on 2936 tuh m³ ja kaevandatav varu 2904 tuh m³. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks.
 
Ettevõtte tegevusena tekivad katend ja sõelmed (jäätmekood 01 01 02- Muud mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed).
 
Ettevõtte heiteallikatest väljutatakse tahkeid osakesi üle 1 tonni aastas ja lämmastikdioksiidi üle 0,3 tonni aastas.
 
Ettevõtte kavandatava tegevuse käigus juhitakse põhjavett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist suublasse väljalaskme „Harku karjäär (karjäärivee)" kaudu rohkem kui 10 m³ ööpäevas karjääri kuivendamise eesmärgil.
 
Keskkonnaamet algatas 11.05.2022 kirjaga nr DM-114919-26 kavandatavale tegevusele keskkonnamõju hindamise.
 
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee, valides alajaotuse keskkonnaload-> taotlused ja menetlused-> menetluse number M-114919.
 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.