« Tagasi

Rahulolu-uuring: Saue vallas on väga hea või hea elada

Saue Vallavalitsus viis möödunud aasta sügisel elanike seas teist korda läbi rahuloluküsitluse, et uurida hinnangut elule Saue vallas ja võrrelda, mis on kahe aasta jooksul elanike arvates muutunud.
Võrrelduna 2020. aasta uuringuga, ei ole hinnangud suures plaanis muutunud, kuid inimesed on rohkem kriitilisemad kui kunagi varem. Turu-uuringute AS-i sõnul, kes rahulolu-uuringu läbi viis, ei tule see välja ainult Saue valla rahuoluküsitlusest, vaid on nii ükskõik mis valdkonnas läbiviidud uuringu puhul.
Väga hea hinnangu elule meie vallas andis 36% vastanutest. 94% arvas, et siin on hea elada. 
Küsimused hõlmasid elukeskkonda, kohaliku tasandi avalikke ja muid teenuseid, kogukonda ja kodanikuühiskonda, kodukoha tunnetust ja huvitatust vallas toimuvaga, ürituste piisavust, info kättesaadavust ja vallalehe loetavust, valla kuvandit, kultuuri- ja spordiüritustest osavõttu, küla- ja asumiseltside tegevust ning valla juhtimist.
Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS, selles osales perioodil 10.-30. oktoober 1010 vastajat vanuses 18 eluaastat ja vanemad. Valim oli esinduslik piirkondade, sealhulgas külad ja asulad, ning vastajate soo ja vanuse osas. 50% küsitlusest toimus telefoni teel ja teine pool veebiküsitlusena.
Hinnangut sai anda neljapallisüsteemis: väga rahul, pigem rahul, pigem ei ole rahul, ei ole üldse rahul.
Et säilitada vastajate proportsionaalsus elukoha järgi, oli valla territoorium jagatud piirkondadeks: linnaline piirkond (Saue linn, Laagri, Koidu, Alliku), Saue ümbruse kant, Hüüru kant, Ääsmäe kant, Laitse-Ruila kant, Haiba-Kernu kant, Riisipere kant ja Turba kant.
 
Elukeskkond
Elukeskkonna valdkonnas pälvib kõige enam rahulolu prügivedu-jäätmekäitlus, üldine avalik kord ja turvalisus ning teede ja tänavate seisukord. Kolm madalamat hinnet said ühistransport, teede ja tänavate talvine hooldus ning töö leidmise võimalus oma vallas.
Lahendust vajavate probleemidena nimetasid vastanud kergliiklusteede rajamist ja ühistransporti.
 
Kohaliku tasandi avalikud teenused
Kõige kõrgemaid hinnanguid andsid elanikud sportimisvõimalustele vabas õhus, haridusasutuste hoonete korrasolekule ja kultuurisündmustele. Keskmise hinde järgi oli kolm paremat valdkonda raamatukoguteenus, haridusasutuste hoonete korrasolek ja lasteaiahariduse kvaliteet.
Kolm madalamalt hinnatud valdkonda on valla makstavad toetused (nt pere- ja sotsiaaltoetused), lasteaiakohtade piisavus ja sotsiaalteenused.
Suuremate probleemidena, millega tuleks tegeleda, märkisid küsitletud lasteaiakohtade piisavust, noorsootööd ning huviharidust ja huvitegevust.
2022. aasta uuringus oli uue küsimusena, mis peaks olema peamise tähelepanu all noorsootöös. Vastanute arvates peaks enim tähelepanu pöörama noorte vaimsele tervisele, seda tõid kõige rohkem välja just noored ise.
 
Muud kohalikud teenused
Vallaelanikud on enim rahul pakiautomaatide kättesaadavuse ja kauplustega, kuid rahulolematumad apteekide, igapäevateenuste, perearsti ja hambaarsti kättesaadavusega.
Esmajärjekorras lahendamist vajava probleemina toodi välja perearsti kättesaadavus.
 
Kogukond ja kodanikuühiskond
Rääkides kodukoha tunnetusest, selgus, et 50% elanikest tunneb end eelkõige oma küla või asumi elanikuna. Saue valla elanikuna tunneb end 24%, ühinemiseelse omavalitsuse elanikuna jätkuvalt 11%. Tallinlasena, kes elab Saue vallas, tunneb end 13% vastanutest.
Vallaelanike huvitatus vallas toimuvast on küllaltki kõrgel tasemel: 25% on väga huvitatud ja 62% pigem huvitatud toimuvast. Vaid 12% elanikest ei ole toimuvast huvitatud. Kõige enam tunnevad vallas toimuva vastu huvi inimesed vanuses 35-64 aastat ja need, kelle hinnangul on Saue vallas väga hea elada.
Info kättesaadavusega vallas toimuva kohta on rahul 82% elanikest, sh 11% on väga rahul. Rahulolematuid on 12%.
Peamine infoallikas, kust elanikud infot saavad, on jätkuvalt vallaleht, kusjuures vallaleht on peamine infoallikas vallas toimuva kohta kõikidele vanusegruppidele ja selle loetavus on väga kõrge. Järgnevad valla FB leht ja sõbrad-tuttavad.
Info kättesaadavusega vallas toimuva kohta on rahul 82% elanikest, sh 11% on väga rahul. Rahulolematuid on 12%. 
Elanikud arvavad, et meie vald on turvaline, avatud, usaldusväärne ja hooliv.
Millega Saue vallas tuleks järgneva viie aasta jooksul otsuste tegemisel arvestada, on elanikele kõige tähtsam oma inimeste hoidmine ja kaitsmine ning otsuste tegemisel suurema pildi vaatamine.
Kuigi 86% elanikest on vallas toimuvast kas väga või pigem huvitatud, siis avalikest üritustest osavõtt ei ole samavõrra sagedane. Vallas toimuvatest üritustest meenus elanikele seekord esimesena kohvikute päev. Järgnesid laadad ja turud ning jaanipäev.
74% vallaelanikest liigub igapäevaselt kõige sagedamini autoga, 5% rongiga ja 5% bussiga. 5% kasutab võrdselt ühistransporti ja autot. 
 
Valla juhtimine
Väga hästi ollakse rahul valla pakutavate e-teenuste, üldise arengu, investeeringute ja teenuste kohta info kättesaadavusega, kõige vähem aga elanike kaasamisega valla tegevusse.
 
Saue valla elanike rahuloluküsitlusega on võimalik tutvuda valla kodulehel sauevald.ee/rahulolukysitlused-ja-uuringud.
 
Sirje Piirsoo