Hariduslikud erivajadused

Saue vald toetab raske- või sügava puudega laste õppimist erakoolides tasudes nende eest kohatasu 100% ulatuses. Toetuse saamise aluseks on leping vastava kooliga ning lepingu alusel kooli poolt esitatav aruanne.

Erakooli aruande vorm

 

Nõustamiskomisjon

Alates 2014. aasta septembrist alustasid kõikides Eesti maakondades tööd SA Innove poolt moodustatud maakonna nõustamiskomisjonid ning üleriigiline nõustamiskomisjon (alus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

·         sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;

·         koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;

·         alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass. 

 

Link vastvale infole http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid

 

HEV-koduleht

 

Igasugune info hariduslike erivajadustega lastele ja nende vanematele ja õpetajatele

 

Harjumaa õppenõustamiskeskus (MTÜ Koostöökoda)

 

Logopeediline nõustamine, psühholoogiline nõustamine, eripedagoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine